Jesteś tutaj:   

UCHWAŁA Nr XXXI/222/09 Rady Gminy Przykona z dnia 26 października 2009 roku

UCHWAŁA  Nr XXXI/222/09
Rady Gminy Przykona
z dnia 26 października 2009 roku

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2010 rok.

   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust.1, art.41ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie  gminnym  / Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591 ze zm. / art. 6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r  o podatku rolnym / Dz.U.  z 2006 Nr 136 poz. 969 ze zm./  Komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2009r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009r / MP Nr 68,poz. 886/      

Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje :
 § 1

Średnią cenę skupu żyta określoną w Komunikacie  Prezesa GUS z dnia 19 października 2009r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009r
/ MP Nr 68 poz. 886/   obniża się z kwoty   34,10 zł  za 1q (1 dt)  do kwoty  20,00 zł  za 1q (1 dt),  która to kwota stanowi podstawę do  ustalenia wymiaru podatku rolnego
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

 § 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do podatku należnego na 2010 rok.


UZASADNIENIE
do  Uchwały Nr XXXI/222/09
Rady Gminy Przykona
z dnia 26 października  2009roku


w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2010 rok.

Prezes GUS  Komunikatem z dnia 19 października 2009r / MP Nr 68, poz. 886/ ogłosił  średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009r, która wynosi 34,10zł za 1dt.
 Ustawa z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym daje możliwość  obniżenia ceny skupu jednej dt żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego.
Obniża się średnią cenę skupu żyta do 20,00zł za 1q (1dt)  określoną dla celów podatku rolnego na 2010 rok.
             

;