Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr XXVIII/206/09 Rady Gminy Przykona z dnia 15 czerwca 2009 roku

 

Uchwała Nr XXVIII/206/09
Rady Gminy Przykona
z dnia 15 czerwca 2009 roku

 w sprawie sposobu ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych.

        Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U z 2001 r. 142,poz.1591 z późn. zm.) § 2 i § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu kosztów podróży służbowych radnych gminy ( Dz.U Nr 66,poz. 800 z późn. zm.)

§ 1

Wskazuje się Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Pana  Jerzego Rosiaka do dokonywania w stosunku do Przewodniczącego Rady czynności określonych przepisem §2 ust.1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy ( Dz.U Nr 66, poz.800 z późn. zm.)

 § 2

W przypadku dokonywania przez radnego przejazdu w podróży służbowej pojazdem samochodowym nie będącym własnością gminy, przysługuje radnemu zwrotu kosztów przejazdu według stawek za jeden kilometr ustalonych według zasad określonych przepisami §2  rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów  nie będących własnością pracodawcy ( Dz.U.Nr 27,poz. 271 z późn.zm.)           

 §  3

Traci moc Uchwała Nr III/5/02 Rady Gminy Przykona z dnia 2 grudnia 2002 roku w sprawie sposobu ustalenia należności z tytułu kosztów podróży służbowych radnych.

§  4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§  5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.