Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr XXVIII/200/09 Rady Gminy Przykona z dnia 15 czerwca 2009 roku

Uchwała Nr XXVIII/200/09
Rady Gminy Przykona
z dnia 15 czerwca 2009 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na remont drogi powiatowej nr 4484 P


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 w związku z art.10 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz.1591 ze zm.) oraz art.167 ust.2 pkt.5 i art.175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz.2104 ze zm.) w związku z Uchwałą Rady Gminy Przykona Nr XXVIII/199/09 dnia 15 czerwca 2009 roku zmieniającą uchwałę budżetową na 2009 rok, Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się z budżetu Gminy Przykona pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej nr 4484 P.


§ 2.

Pomoc finansowa o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2009 rok, w wysokości 20.000 zł.

§ 3.

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Powiatem Tureckim, a Gminą Przykona . Do zawarcia umowy upoważnia się Wójta Gminy.


§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVIII/200/09
Rady Gminy Przykona
z dnia 15 czerwca 2009 roku

 

Starostwo Powiatowe w Turku jako właściciel drogi nr 4484 P w związku z licznymi interpelacjami i wnioskami mieszkańców gminy Przykona jak i gmin ościennych korzystających z tej drogi, planuje wykonanie remontu.
Droga ta posiada nawierzchnię gruntową z licznymi nierównościami w profilu podłużnym i poprzecznym oraz wyboje, które stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa uczestników ruchu.
Dlatego też celowym było podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na wykonanie remontu w/w drogi.