Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr XXVIII/199/09 Rady Gminy Przykona z dnia 15 czerwca 2009 roku

Uchwała Nr XXVIII/199/09
Rady Gminy Przykona
z dnia 15 czerwca 2009 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art.165, art.167 art.168 ust.2 pkt.6, art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz.2104 ze zm.), Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:


§ 1.

W Uchwale Nr XXIV/172/08 Rady Gminy Przykona z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu gminy na 2009 r , zmienionej
Uchwałą Nr XXIV/177/09 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2009 roku,
Zarządzeniem Nr 129/09 Wójta Gminy Przykona z dnia 23 lutego 2009 roku,
Uchwałą Nr XXVI/186/09 Rady Gminy Przykona z dnia 19 marca 2009 roku,
Zarządzeniem Nr 137/09 Wójta Gminy Przykona z dnia 31 marca 2009 roku ,
Uchwałą Nr XXVII/194/09 Rady Gminy Przykona z dnia 27 kwietnia 2009 roku,
Zarządzeniem Nr 140/09 Wójta Gminy Przykona z dnia 29 kwietnia 2009roku,
Zarządzeniem Nr 146/09 Wójta Gminy Przykona z dnia 21 maja 2009 roku,
Zarządzeniem Nr 149/09 Wójta Gminy Przykona z dnia 04 czerwca 2009 roku,
wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 1 ust.1 uchwały budżetowej zwiększa się dochody o kwotę 86.861,41 zł,
kwotę dochodów 19.249.101,00 zł zastępuje się kwotą 19.335.962,41 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 19.099.101,00 zł, zastępuje się kwotą 19.105.962,41 zł
- dochody majątkowe w kwocie 150.000 zł, zastępuje się kwotą 230.000 zł

Dodaje się:

- w dziale 600 rozdział 60017 § 6260 - 80.000,00 zł
- dział 853 rozdział 85395 § 2008 - 6.516,42 zł
- dział 853 rozdział 85395 § 2009 - 344,99 zł
                                             -------------------
                                       Razem: 86.861,41 zł

2. W § 2 ust.1 uchwały budżetowej zwiększa się wydatki o kwotę 1.390.361,41 zł,
kwotę wydatków 23.090.487,00 zł, zastępuje się 24.480.848,41 zł.

Zwiększa się:
- w dziale 010 rozdział 01010 § 6050 - 1.591.000,00 zł
- w dziale 600 rozdział 60017 § 6050 - 80.000,00 zł
- w dziale 754 rozdział 75412 § 4170 - 2.000,00 zł
- w dziale 754 rozdział 75412 § 4210 - 2.500,00 zł
- w dziale 754 rozdział 75412 § 4270 - 29.000,00 zł
- w dziale 900 rozdział 90015 § 6050 - 70.000,00 zł
- w dziale 926 rozdział 92605 § 4210 - 6.000,00 zł
- w dziale 926 rozdział 92605 § 4300 - 5.000,00 zł
                                                -----------------------
                                          Razem: 1.785.500,00 zł

Zmniejsza się:

- w dziale 010 rozdział 01010 § 6050  - 16.000,00 zł
- w dziale 600 rozdział 60016 § 4170  - 5.000,00 zł
- w dziale 600 rozdział 60016 § 6050  - 40.000,00 z
- w dziale 600 rozdział 60017 § 6050  - 125.000,00 zł
- w dziale 852 rozdział 85214 § 3110  - 4.365,55 zł
- w dziale 926 rozdział 92601 § 6050  - 210.000,00zł
- w dziale 926 rozdział 92605 § 4170  - 27.800,00 zł
- w dziale 926 rozdział 92695 § 6050  - 50.000,00 zł
                                      -----------------------------
                                           Razem: 478.165,55zł

Dodaje się:

- w dziale 600 rozdział 60014 § 2710 - 20.000,00 zł
- w dziale 630 rozdział 63003 § 6050 -  30.000,00 zł
- w dziale 630 rozdział 63003 § 6060 - 10.000,00 zł
- w dziale 851 rozdział 85111 § 6300 - 9.000,00 zł
- w dziale 852 rozdział 85214 § 3119 - 4.365,55 zł
- dział 853 rozdział 85395 § 4018 - 4.033,18 zł
- dział 853 rozdział 85395 § 4019 - 213,52 zł
- dział 853 rozdział 85395 § 4118 - 616,65 zł
- dział 853 rozdział 85395 § 4119 - 32,65 zł
- dział 853 rozdział 85393 § 4128 - 98,77 zł
- dział 853 rozdział 85395 § 4129 - 5,23 zł
- dział 853 rozdział 85395 § 4218  -1.530,39 zł
- dział 853 rozdział 85395 § 4219 - 81,02 zł
- dział 853 rozdział 85395 § 4758 - 237,43 zł
- dział 853 rozdział 85395 § 4759 - 12,57 zł
- w dziale 921 rozdział 92195 § 4210 - 2.800,00 zł
                                    -------------------------------
                                       Razem: 83.026,96 zł

3. W § 2 ust.2 pkt.1 wydatki bieżące w wysokości 17.512.587,00 zł zastępuje się kwotą 17.553.948,41 zł.

4. W § 2 ust.2 pkt.1 ppkt. a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 8.198.723 zł, zastępuje się kwotą 8.172.923,00 zł.

5. W § 2 ust.2 pkt.1 ppkt.b) dotacje 730.688 zł, zastępuje się kwotą 750.688 zł,
w tym:
- celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 500 zł, zastępuje się kwotą 20.500 zł.

6. W § 2 ust.2 pkt. 2 wydatki majątkowe w wysokości 5.577.900,00 zł, zastępuje się kwotą 6.926.900,00 zł.
Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje w treści brzmienie Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
7. W § 2 ust.3 wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009 - 2011, załącznik nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje w treści brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

8. W § 2 dodaje się ust.5 w brzmieniu: Wydatki na programy i projekty współfinansowane środkami z budżetu Unii europejskiej przekazywanymi w formie dotacji rozwojowej oraz środkami z innych źródeł zagranicznych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, który stanowi załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej.

9. W § 4 ust.1 deficyt budżetu w kwocie 3.841.386 zł, zastępuje się kwotą 5.144.886 zł.
Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje w treści brzmienie Załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

10. W § 7 uchwały budżetowej wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
Zmniejsza się plan wydatków ogółem o 50.000 zł
Zmniejsza się § 6110 - wydatki inwestycyjne funduszy celowych o 50.000 zł
zmniejsza się plan wydatków na zadaniach:
1/ Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Przykona (działki budowlane) o 200.000 zł,
2/ Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Olszówka o 50.000 zł,
Zwiększa się plan wydatków na zadaniu
3/ Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Przykona- Bądków, Pierwszy- Bądków Drugi o 200.000 zł.
Stan środków na 31.12,2009 rok zwiększa się o 50.000 zł.
Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej otrzymuje w treści brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.
11. W § 10 ust.1 dodaje się pkt.5 w brzmieniu: przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do wprowadzania zmian
w planie rachunku dochodów własnych między paragrafami w ramach rozdziału i ustanawiania nowych paragrafów.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVIII/199/09
Rady Gminy Przykona
z dnia 15 czerwca 2009 roku

 

W budżecie gminy na 2009 rok wprowadza się zmiany po stronie dochodów na podstawie Umowy dofinansowania Nr 160/2009 ze środków finansowych
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z dnia 15 kwietnia 2009 roku w sprawie dofinansowania realizowanego zadania pod nazwą: Budowa dróg dojazdowych
do gruntów rolnych o szerokości minimum 4m, oznaczonych ewidencyjnie jako obręb: Zimotki, Psary - Przebudowa drogi w m. Zimotki 80.000 zł.
Na podstawie Umowy ramowej Projektu systemowego: „Wystarczy chcieć - aktywizacja społeczno - zawodowa na terenie gmin Powiatu Tureckiego" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zawarta w Poznaniu w dniu 22.09.2008 r pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu zwanym dalej „Instytucją Pośredniczącą" a Gminą Malanów w imieniu której działa Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Malanowie i partnerami uczestniczącymi w realizacji projektu między innymi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przykonie otrzymujący środki w wysokości 6.861,41 zł.
Wprowadza się zmiany po stronie wydatków budżetu w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, w paragrafie wydatki inwestycyjne zwiększa się plan o 1.591.000 zł. Zwiększenie wynika ze zmiany źródła finansowania zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Przykona „ 540.000 zł oraz zadania pn."Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Olszówka"51.000 zł i zadania pn."Budowa sieci wodociągowej w m. Przykona - Bądków Pierwszy i Bądków Drugi „ 1.000.000 zł. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o 16.000 zł, środki pozostałe po wykonaniu zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej kolektor tłoczny Psary - Rogów".
600 Transport i łączność, w rozdziale drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o 5.000 zł oraz wydatki inwestycyjne o 40.000 zł tj. na zadaniu pn. „ Budowa ulic i parkingów w m. Zimotki -tereny rekreacyjne „.
W rozdziale drogi wewnętrzne zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o 80.000 zł i zmniejsza się o 125.000 zł. Zmniejszenie jest wynikiem przeprowadzonego przetargu na wykonanie „Przebudowy drogi w m. Zimotki. W rozdziale drogi publiczne powiatowe wprowadza się paragraf dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 20.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu drogi powiatowej.

630 Turystyka, w rozdziale zadania w zakresie upowszechniania turystyki wprowadza się plan wydatków inwestycyjnych 30.000 zł , z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji na wyposażenie terenów rekreacyjnych w niezbędną infrastrukturę oraz plan wydatków na zakupy inwestycyjne 10.000 zł, z przeznaczeniem na zakup kontenera na tereny rekreacyjne.
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan wydatków na: wynagrodzenia bezosobowe o 2.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów malarskich) o 2.500 zł, zakup usług remontowych o 29.000 zł (malowanie garaży OSP Przykona, malowanie remizy w OSP Ewinów, remont dachu OSP Smulsko ).
851 Ochrona zdrowia, dodaje się rozdział szpitale ogólne, paragraf dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 9.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu respiratora do Szpitala w Turku.
852 Pomoc społeczna, w rozdziale zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zmniejsza się plan wydatków w paragrafie świadczenia społeczne (środki własne) o 4.365,55 zł, a wprowadza się plan wydatków na świadczenia społeczne stanowiące wkład własny w związku z przystąpieniem do współpracy z gminami powiatu tureckiego, celem realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej pt. „Wystarczy chcieć - aktywizacja społeczno - zawodowa na terenie gminy Powiatu Tureckiego" 4.365,55 zł.
Dodaje się dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział pozostała działalność, paragrafy wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup akcesoriów komputerowych,
w tym programów i licencji, łącznie w kwocie 6.516,42 zł finansowanych ze środków unijnych
oraz paragrafy wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, łącznie w kwocie 344,99 zł finansowanych ze środków krajowych budżetu państwa.
Zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przykonie jest jednym z partnerów
uczestniczących w realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej pt. „Wystarczy chcieć - aktywizacja społeczno - zawodowa na terenie gminy Powiatu Tureckiego".
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale oświetlenie ulic, placów
i dróg, zwiększa się planowane wydatki inwestycyjne o 70.000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie nowego zadania pn.„Budowę oświetlenia ulicznego w m. Wichertów".
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, dodaje się rozdział pozostała działalność, paragraf zakup materiałów i wyposażenia 2.800 zł.
926 Kultura fizyczna i sport, w rozdziale zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o 27.800 zł, zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o 6.000 zł, zakup usług pozostałych o 5.000 zł.

W rozdziale obiekty sportowe zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o 210.000 zł, środki pozostałe po przeprowadzeniu procedur przetargowych na wykonanie zadania pn. „ Budowa kompleksu sportowego w Przykonie Moje Boisko - Orlik 2012".
Zmniejsza się również plan wydatków inwestycyjnych na zadanie" Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego z placem zabaw w Psarach „ o 50.000 zł,
po przeprowadzeniu procedur przetargowych.

W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej „ Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 „ stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany:
- zmniejsza się plan wydatków na 2009 rok na zadaniu pn."Budowa ulic i parkingów w m. Zimotki - tereny rekreacyjne" o 40.000 zł a zwiększa się planowane wydatki na 2011 rok o 40.000 zł.

 

Załaczniki nr 1,2,3,4,5 - format pliku ".doc"