Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr XXVI/187/09 Rady Gminy Przykona z dnia 19 marca 2009 roku


Uchwała Nr XXVI/187/09
Rady Gminy Przykona
z dnia 19 marca 2009 roku

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na budowę drogi powiatowej Nr 4484P w miejscowości Posoka

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 w związku z art.10 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz.1591 ze zm.) oraz art.167 ust.2 pkt.5 i art.175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz.2104 ze zm.) w związku z Uchwałą Rady Gminy Przykona Nr XXVI/186/09 z dnia 19 marca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok, Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się z budżetu Gminy Przykona pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu z przeznaczeniem na budowę drogi powiatowej Nr 4484 P w miejscowości Posoka.

§ 2.

Pomoc finansowa o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2009 rok, w wysokości 100.000 zł.

§ 3.

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w porozumieniu zawartym pomiędzy Powiatem Tureckim, a Gminą Przykona . Do zawarcia porozumienia upoważnia się Wójta Gminy.


§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVI/187/09
Rady Gminy Przykona
z dnia 19 marca 2009 roku

 

Przyznanie dofinansowania do budowy drogi powiatowej Nr 4484 P w miejscowości Posoka jest uzasadnione, ponieważ w wyniku tej inwestycji nastąpi znacząca poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla mieszkańców tej wsi.
Wybudowanie odcinka tej drogi powiatowej pozwoli połączyć drogą utwardzoną miejscowość Paulinów z pozostałą częścią gminy.