Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr XXV/177/09 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2009 roku

 

Uchwała Nr XXV/177/09
Rady Gminy Przykona
z dnia 12 lutego 2009 roku

 

Zmieniająca uchwałę budżetową na 2009 rok

 

Na podstawie art.18ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz.1591 ze zm.) oraz art.165, art.166, art.168 ust.2 pkt.6, art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz.2104 ze zm.) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XXIV/172/08 Rady Gminy Przykona z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu gminy na 2009 rok, wprowadza się następujące zmiany:

 1. W § 2 ust.1 uchwały budżetowej zwiększa się plan wydatków o kwotę 312.400 zł,
  kwotę wydatków 20.960.646 zł, zastępuje się kwotą 21.273.046 zł.
  Zwiększa się:

- w dziale 600 rozdział 60016 § 6050 50.000 zł
- w dziale 700 rozdział 70005 § 6060 50.000 zł
- w dziale 750 rozdział 75023 § 4170 3.600 zł
- w dziale 750 rozdział 75023 § 4300 29.300 zł
- w dziale 750 rozdział 75095 § 4210 2.400 zł
------------------
Razem: 135.300 zł

Zmniejsza się:
- w dziale 750 rozdział 75023 § 4170 29.300 zł
- w dziale 851 rozdział 85153 § 2830 2.500 zł
- w dziale 900 rozdział 90095 § 3040 6.000 zł
- w dziale 921 rozdział 92109 § 2480 100.270 zł
--------------
Razem: 138.070 zł

 

 

Dodaje się:
- w dziale 600 rozdział 60095 § 6050 140.000 zł
- dział 630 rozdział 63003 § 4110 220 zł
- dział 630 rozdział 63003 § 4120 50 zł
- dział 630 rozdział 63003 § 4170 9.000 zł
- dział 630 rozdział 63003 § 4210 5.000 zł
- dział 630 rozdział 63003 § 4260 1.500 zł
- dział 630 rozdział 63003 § 4270 5.000 zł
- dział 630 rozdział 63003 § 4300 18.500 zł
- w dziale 801 rozdział 80110 § 6060 17.400 zł
- w dziale 851 rozdział 85154 § 2310 2.500 zł
- w dziale 851 rozdział 85195 § 4280 55.000 zł
- w dziale 926 rozdział 92605 § 4170 50.000 zł
- w dziale 926 rozdział 92605 § 4260 6.000 zł
- w dziale 926 rozdział 92605 § 4300 5.000 zł
-----------------
Razem: 315.170 zł

 1. W § 2 Ust.2 pkt.1 wydatki bieżące w wysokości 17.006.146 zł, zastępuje się
  kwotą 17.061.146 zł.

 2. W § 2 ust.2 pkt.1 a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości
  8.103.469 zł, zastępuje się 8.137.039 zł.

 3. W § 2 ust.2 pkt.1b) dotacje 806.958 zł, zastępuje się kwotą 706.688 zł
  w tym:
  podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości 594.558 zł, zastępuje się 494.288 zł,
  w tiret 2 dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
  na cele związane z realizacją zadań gminy 161.500 zł, zastępuje się kwotą
  159.000 zł.
  Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej otrzymuje w treści brzmienie załącznika
  Nr 1 do niniejszej uchwały.
  dodaje się tiret 14 w brzmieniu: dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu
  terytorialnego 2.500 zł.

 4. W § 2 ust.2 pkt.2 wydatki majątkowe w wysokości 3.954.500 zł, zastępuje się
  kwotą 4.211.900 zł.
  Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 2
  do niniejszej uchwały.

 5. W § 2 ust.3 wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach
  2009 - 2011, załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje w treści brzmienie
  załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

 1. W § 3 ust.1 wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki
  i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 38.000 zł, zastępuje się
  kwotą 40.500 zł.

 2. W § 3 ust.2 wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie
  przeciwdziałaniu narkomanii w wysokości 5.000 zł, zastępuje się kwotą 2.500 zł.

 3. W § 4 ust.1 deficyt budżetu w kwocie 1.880.000 zł, zastępuje się kwotą 2.192.400 zł.
  Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje w treści brzmienie załącznika Nr4
  do niniejszej uchwały.

 4. W § 6 uchwały budżetowej wprowadza się zmiany w planie przychodów i wydatków
  dochodów własnych jednostek budżetowych :
  - przychody w wysokości 308.970 zł, zastępuje się 310.970 zł,
  - wydatki w wysokości 308.970 zł zastępuje się 310.970 zł.

Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje w treści brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

 1. W § 7 uchwały budżetowej wprowadza się następujące zmiany w planie przychodów
  i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
  Wodnej:
  W wierszu pierwszym planu wprowadza się stan środków na 01-01-2009r
  w wysokości 1.351.870 zł.
  Wydatki ogółem 2.800.000 zł, zastępuje się kwotą 3.551.870 zł.
  Dodaje się :
  § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 1.870 zł
  § 6270 - dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
  realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do
  sektora finansów publicznych 350.000 zł.
  Zwiększa się:
  § 6110 - wydatki inwestycyjne funduszy celowych zwiększa się o 400.000 zł.
  dodaje się zadanie 4/ w brzmieniu: „Budowa kanalizacji kolektor sanitarny
  tłoczny Psary- Rogów „ 400.000 zł.
  Wprowadza się stan środków na 31-12-2009 r 600.000 zł.
  Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej otrzymuje w treści brzmienie załącznika Nr 6
  do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXV/177/09
Rady Gminy Przykona
z dnia 12 lutego 2009 r.

 

W budżecie gminy na 2009 rok wprowadza się zmiany po stronie
wydatków w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej poprzez zmniejszenia i zwiększenia planowanych wydatków.
600 Transport i łączność ,w rozdziale drogi publiczne gminne zwiększa się
plan wydatków w paragrafie wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
o 50.000 zł. Środki przeznacza się na realizację nowego zadania pn."Przebudowa
dróg gminnych w miejscowościach Laski - Rogów".
Dodaje się rozdział pozostała działalność, paragraf wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w którym wprowadza się plan wydatków w wysokości 140.000 zł.
Środki przeznacza się na realizacje nowego zadania pn."Ciąg pieszo-rowerowy
Laski - Rogów - Przykona".
630 Turystyka, dodaje się rozdział zadania w zakresie upowszechniania turystyki
łącznie na kwotę 39.270 zł, z tego na składki na ubezpieczenia społeczne 220 zł,
składki na Fundusz Pracy 50 zł, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń 9.000 zł,
zakup materiałów 5.000 zł, zakup energii 1.500 zł, zakup usług remontowych
5.000 zł, zakup usług pozostałych 18.500 zł.
700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan wydatków w paragrafie wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o 50.000 zł, z przeznaczeniem na zakup
gruntów.
750 Administracja publiczna, w rozdziale urzędy gmin zwiększa się plan wydatków
na wynagrodzenia bezosobowe o 3.600 zł (umowa zlecenie na wykonanie zadań
służby BHP w Urzędzie Gminy Przykona),a zmniejsza o 29.300 zł, a o tą samą kwotę
zwiększa się plan wydatków w paragrafie zakup usług pozostałych o 29.300 zł (obsługa prawna przez Kancelarię Radcy Prawnego).
801 Oświata i wychowanie, w rozdziale gimnazja dodaje się paragraf wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 17.400 zł (zaplanowane wydatki przeznaczone są na zakup maszyny szorującej oraz maszyny myjącej do podłóg).
851 Ochrona zdrowia, w rozdziale zwalczanie narkomanii, zmniejsza się plan wydatków w paragrafie dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych o 2.500 zł.
W rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi, dodaje się paragraf dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego 2.500 zł (przekazanie zadania wynikającego z art.4 ustawy z dnia 26 października 1982 r o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie zwiększania dostępności
pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu).
Dodaje się rozdział pozostała działalność, paragraf zakup usług zdrowotnych
na kwotę 55.000 zł. Planowane wydatki przeznacza się na szczepienia profilaktyczne
przeciw wirusowi HPV typ.16,18,6,11 dla dziewcząt (klasa II gimnazjum).
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków w paragrafie nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń o 6.000 zł.
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zmniejsza się plan dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o 100.270 zł(Gminny Ośrodek Kultury, Sportu
i Rekreacji).
926 Kultura fizyczna i sport, w rozdziale zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zwiększa się plan wydatków łącznie o 61.000 zł, poprzez dodanie nowych
paragrafów, z tego na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń 50.000 zł, zakup energii 6.000 zł, zakup usług pozostałych 5.000 zł.

Niniejszą uchwałą rozdysponowuje się wolne środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu jednostki w wysokości 312.400zł.

 

W załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej „Wykaz wydatków majątkowych
na 2009 rok" stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały wprowadza się
następujące zmiany :
Zmienia się nazwę zadania w poz.3 na „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości
Bądków Pierwszy i Bądków Drugi".
Dodaje się zadania pn:
- Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Laski - Rogów 50.000 zł.
- Ciąg pieszo- rowerowy Laski - Rogów - Przykona 140.000 zł.
- zakup maszyn wspomagających sprzątanie w gimnazjum 17.400 zł.
Zwiększa się plan wydatków na zakup gruntów o 50.000 zł.

W załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej „Limity wydatków na wieloletnie programy
inwestycyjne w latach 2009 - 2011" , stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany poprzez dodanie zadań pn:
- Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Laski - Rogów ,
planowane łączne nakłady finansowe 2.050.000 zł, z tego w 2009 r 50.000 zł,
okres realizacji w latach 2009-2010.

- Ciąg pieszo-rowerowy Laski - Rogów - Przykona , łączne nakłady finansowe
1.500.000 zł, z tego w 2009 r 140.000 zł, okres realizacji w latach 2009-2011.
Wprowadzenie faktycznego wykonania wydatków do dnia 31 grudnia 2008 roku
realizowanych zadań.

 

Do pobrania:

Załaczniki nr 1,2,3,4,5,6 - format pliku  ".zip"