Jesteś tutaj:   

UCHWAŁA NR XXXIII/167/08 Rady Gminy Przykonaz dnia 2 grudnia 2008 roku

 

UCHWAŁA NR XXXIII/167/08

Rady Gminy Przykona

z dnia 2 grudnia 2008 roku

w  sprawie:  ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za każdą  godzinę udziału członka  ochotniczej  straży  pożarnej  w  działaniu ratowniczym  i  szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub  Gminę.

 

 

      Na   podstawie  art.18  ust.2  pkt 15   ustawy  z  dnia  8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z  2001r. Nr 142, poz.1591 z  późn. zm./ oraz art. 28 ust. 1 i  ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia1991r. o ochronie przeciwpożarowej / Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z późn. zm./, Rada  Gminy Przykona   u c h w a l a,  co  następuje:

§  1

 

Ustala się ekwiwalent  pieniężny  w  wysokości  10  zł za  każdą  godzinę  udziału  członka ochotniczej  straży  pożarnej  w  działaniu  ratowniczym.  

§  2

Ustala się ekwiwalent  pieniężny  w  wysokości  5  zł za  każdą  godzinę  udziału członka ochotniczej  straży  pożarnej  w  szkoleniu  pożarniczym  organizowanym  przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę . 

§  3 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy Przykona.

§  4

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  01.01.2009 roku.

 

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr XXXIII/167/08

Rady Gminy Przykona

z dnia 2 grudnia 2008 roku

          Zadania własne gminy obejmują sprawy m.in. ochrony przeciwpożarowej.

Z dniem 25 września 2008 roku  weszła  w  życie  nowela ustawy o ochronie  przeciwpożarowej.

                Zgodnie z  tą  nowelą członek ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w  działaniu ratowniczym  lub  szkoleniu pożarniczym  organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, otrzymuje ekwiwalent  pieniężny.  

Wysokość ekwiwalentu ustala rada gminy w drodze uchwały.

       Wysokość ekwiwalentu nie może przekraczać  1/175 przeciętnego wynagrodzenia, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późń. zm.) przed dniem ustalenia ekwiwalentu, za każdą godzinę  udziału w działaniu  ratowniczym  lub  szkoleniu pożarniczym.

Ekwiwalent jest wypłacany z budżetu gminy (art. 28 ust.1 i 2 ustawy  o ochronie przeciwpożarowej).

Wobec powyższego uchwałę uznać należy za konieczną i uzasadnioną.