Jesteś tutaj:   

UCHWAŁA Nr XXII/152/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 30 października 2008r

 

UCHWAŁA Nr XXII/152/08

RADY GMINY PRZYKONA

z dnia 30 października 2008r

w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Przykona z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność  pożytku publicznego na rok 2009. 

            Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym / Dz.U.z 2001r  Nr 142  poz.1591/ Dz.U.z 2002r Nr 23,poz.220 ze zm/, oraz art. 5 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie / Dz. U. z 2003r Nr 96, poz.873 ze zm./

 

Rada Gminy Przykona  uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Uchwala się „Program współpracy Gminy Przykona z organizacjami pozarządowymi  i innymi podmiotami prowadzącymi działalność  pożytku publicznego na rok 2009, który stanowi załącznik  do niniejszej uchwały.

 

 § 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

 

§ 3

 

Traci moc Uchwała Nr XIII/74/07 Rady Gminy Przykona z dnia 14 listopada 2007r w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Przykona z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 Załącznik do

Uchwały Nr XXII/152/08

Rady Gminy Przykona

z dnia 30 października 2008r

 

 

 

Program współpracy Gminy Przykona

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność  pożytku publicznego na rok 2009.

 

 

Rozdział I    Cele współpracy.

 

 1. Głównym celem niniejszego programu jest kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym, poprzez budowanie partnerstwa miedzy administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi w realizacji ważnych celów społecznych.
 2. Szczegółowe cele współpracy to:
 • poprawa jakości życia mieszkańców Gminy poprzez zaspakajanie potrzeb społecznych;
 • umacnianie lokalnych działań przez stworzenie warunków do powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności;
 • integracja podmiotów polityki lokalnej obejmującej swym zakresem sferę zadań publicznych wymienionych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • otwarcie na innowację, konkurencję poprzez umożliwienie organizacjom pozarządowym indywidualnego wystąpienia z ofertą realizacji projektów konkretnych zadań publicznych realizowanych dotychczas przez Gminę;
 • wypracowanie rocznego modelu lokalnej współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi, a Gminą;
 • zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej

             w Gminie.

 

Rozdział II     Zasady współpracy   

Współpraca Gminy Przykona z organizacjami pozarządowymi odbywać się będzie na zasadach:

 

 1. pomocniczości i suwerenności stron - Gmina  respektując odrębność i suwerenność zorganizowanych wspólnot obywateli , uznaje ich prawo do samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów , w tym należących również do sfery zadań publicznych  i w takim zakresie współpracuje z organizacjami, wspiera ich działalność oraz umożliwia realizacje zadań publicznych na zasadach i w formie określonej  w stawie z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o   

      wolontariacie;

 1. partnerstwa - organizacje pozarządowe uczestniczą w identyfikowaniu i definiowaniu problemów społecznych oraz wypracowaniu sposobów ich rozwiązania oraz wykonaniu zadań publicznych;
 2. efektywności - Gmina przy zlecaniu organizacjom pozarządowym zadań publicznych dokonuje wyboru najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków publicznych, przestrzegając zasady uczciwej konkurencji z zachowaniem wymogów określonych w  ustawie o finansach publicznych;
 3. jawności - Gmina udostępnia współpracującymi z nią organizacjom pozarządowym informacje o zamiarach, celach i środkach przeznaczonych na realizację zadań publicznych. Zakres przekazywanych informacji obejmuje również dane o: zasadach współpracy, wynikach postępowań o powierzenie zadania, realizacji zadania, rozliczeniu  pozyskanych i wydatkowanych środków. Jednym z instrumentów upubliczniania informacji jest Biuletyn Informacji Publicznej (BIP).

 

   

Rozdział III     Formy współpracy

 

            Współpraca pomiędzy Gminą a organizacjami pozarządowymi i podmiotami wskazanymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, odbywać się może w następujących formach:

1. Zlecania realizacji zadań publicznych poprzez:

a. powierzenia wykonania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji lub

b. wspierania takich zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji;

Zlecanie realizacji zadań publicznych odbywać się będzie na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a w zakresie przez nią nie objętym na podstawie niniejszej Uchwały.

2. Wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu ich zharmonizowania w szczególności poprzez: publikowania ważnych informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Przykona oraz przekazywania przez organizacje pozarządowe informacji o przewidywanych lub realizowanych zadaniach.

3. Konsultowania z organizacjami i podmiotami wskazanymi w art.3 ust.3 ustawy, odpowiednio do zakresu ich działania projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.

4. Tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy oraz przedstawicieli Gminy.

5. Wspólne rozpoznawanie potrzeb społeczności lokalnej i planowanie działań służących zaspokojeniu tych potrzeb.

 

 

  Rozdział IV    Tryb zlecania zadań

 1. Zlecanie realizacji zadań publicznych może nastąpić w trybie przewidzianym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub odrębnych przepisach.
 2. Zlecanie realizacji zadań publicznych odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy przewidują inny tryb.
 3. Celem otwartego konkursu ofert jest wyłonienie organizacji wykonujących określone zadania publiczne  na rzecz gminy i jej mieszkańców oraz sfinansowanie lub dofinansowanie tych zadań poprzez udzielenie dotacji.
 4. Zleceniobiorca ma możliwość w trakcie trwania zadania dokonać przesunięć środków finansowych między pozycjami wymienionymi w kosztorysie pod warunkiem, że wielkość tych przesunięć nie przekroczy 15% wartości całej dotacji i nie spowoduje zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania. Zmiany te wymagają formy aneksu do umowy. 
 5. Regulamin otwartego konkursu ustali Wójt Gminy Przykona w drodze wydanego przez siebie zarządzenia.

 

  Rozdział IV    Obszar współpracy

            Na 2009r ustala się następujące priorytety w powierzaniu zadań w zakresie:

 1. upowszechniania kultury fizycznej i sportu - organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych, szkolenie dzieci i młodzieży w poszczególnych dyscyplinach sportowych;
 2. porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałaniu patologiom społecznym;
 3. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 4. ochrony i promocji zdrowia -prowadzenie działalności profilaktycznej i edukacyjnej w zakresie zdrowia i jego ochrony, promocja zdrowego stylu życia, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii wśród dzieci i młodzieży;
 5. działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
 6. kultury i ochrony tradycji - organizowanie ogólnodostępnych imprez  o charakterze kulturalnym i kulturalno-rekreacyjnym;
 7. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 8. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób- pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans  tych rodzin i osób poprzez organizowanie zbiórek żywności, aktywizacja lokalnych środowisk na rzecz osób potrzebujących pomocy w szczególności dzieci z rodzin ubogich poprzez propagowanie tradycji  świątecznych-Gwiazdka 2009, aktywacja lokalnych środowisk na rzecz osób starszych i samotnych, potrzebujących pomocy poprzez podtrzymywanie tradycji świątecznych, aktywizacja lokalnych środowisk na rzecz osób potrzebujących pomocy w  szczególności dzieci z rodzin ubogich poprzez propagowanie tradycji  świątecznych- Wielkanoc 2009

 

 

Rozdział V    Postanowienia końcowe

1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań objętych niniejszym programem określa uchwała budżetowa na 2009r.

2. W sprawach nie uregulowanych w programie współpracy mają zastosowanie przepisy prawa.

     

 

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXII/152/08

Rady Gminy Przykona

z dnia 30 października 2008 roku

 

 

            Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w art. 5 ust. 3 nakłada na organ stanowiący  jednostki samorządu terytorialnego obowiązek uchwalenia rocznego programu współpracy jednostki samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3ust.3 w/w ustawy.

            Program na rok 2009 określa cele, zasady i formy współpracy, tryb zlecania zadań. Uwzględniając potrzeby mieszkańców Gminy ustalono szereg priorytetów  w realizowaniu zadań publicznych. W obszarze współpracy znalazły się zadania z zakresu: upowszechniania kultury fizycznej i sportu, porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałaniu patologiom społecznym, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, ochrony i promocji zdrowia, działań na rzecz osób niepełnosprawnych, , podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz  pomocy społecznej,  w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób.