Jesteś tutaj:   

UCHWAŁA Nr XXII/151/08 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2008 roku

 
UCHWAŁA Nr XXII/151/08

Rady Gminy Przykona

z dnia 30 października  2008 roku

w sprawie opłaty targowej.

       Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 i art.40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001r Nr 142 poz.1591 ze zm./ /art.15,  art.19 pkt 1 lit.a oraz pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych  / Dz.U. z 2006r  Nr 121  poz.844, ze zm./  oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008r w sprawie górnych granic stawek kwotowych  podatków i opłat lokalnych w 2009r  /M.P.Nr 59, poz 531/  ada Gminy Przykona uchwala, co następuje :

 

§ 1

1. Ustala się  dzienną stawkę opłaty targowej w wysokości  27,00 zł  - przy  sprzedaży z ręki, koszów, stoisk, wozów konnych, przyczep, samochodów osobowych i ciężarowych, ciągnika, pojazdów jednośladowych.

2. Opłata targowa płatna jest codziennie w dniu prowadzenia sprzedaży.

 

§ 2

1. Opłata targowa pobierana będzie w drodze inkasa.

2. Inkasentem wyznacza się P. Sekurę Mirosława zam.Przykona.

3. Ustala się wysokość wynagrodzenia za pobór opłaty targowej w wysokości 3,00 zł  od jednej uiszczonej opłaty.

4. Inkasent zobowiązany jest do dokonania wpłat pobranych opłat targowych na  rachunek Urzędu Gminy Przykona w terminie do dnia 10 każdego miesiąca, za     miesiąc poprzedni z wyjątkiem ostatniego miesiąca roku,za który opłaty należy dokonać do dnia 31 grudnia każdego roku.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Przykona.

 

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XIII/71/07 Rady Gminy Przykona z dnia 14 listopada  2007 roku w sprawie opłaty targowej.

 

                                                                         § 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty  ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do opłaty należnej na 2009 rok.

 

 

UZASADNIENIE

do  Uchwały Nr XXII/151/08

Rady Gminy Przykona

z dnia 30 października  2008 roku

          

w sprawie opłaty targowej.

 

          Na podstawie art.19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych / Dz.U.z 2006r Nr  121 z poz.844 z późn. zm. / Rada Gminy, w drodze uchwały :

  • 1. określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokości stawek opłat określonych w ustawie,
  • 2. może zarządzić pobór opłat w drodze inkasa oraz określić inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso,
  • 3. może wprowadzć inne niż wymienione w ustawie zwolnienia przedmiotowe od opłat lokalnych.

Minister Finansów w obwieszczeniu z dnia 29 lipca 2008r w sprawie  górnych granic stawek kwotowych  podatków i opłat lokalnych na 2009r /M.P. Nr 59 poz.531/  określił górną granice stawki opłaty targowej w kwocie 658,49zł.

Mając na uwadze częstotliwość jak i rozmiar transakcji handlowych odbywających się na targowisku ustal się stawkę opłaty targowej w wysokości 27,00  zł.