Jesteś tutaj:   

UCHWAŁA Nr XXII/148/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 30 października 2008 roku

                             

UCHWAŁA Nr XXII/148/08

RADY GMINY PRZYKONA

 z dnia 30 października 2008 roku

 

w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Sołectwa Dąbrowa" na lata 2008 - 2015.

        Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 6, art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 2 pkt  2 lit. b Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. Nr 38 , poz. 220)   Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje:

 

§ 1

Zatwierdza  się „Plan Odnowy Sołectwa Dąbrowa" na lata 2008 - 2015, który został przyjęty Uchwałą Nr 1/08 przez Zebranie Wiejskie Sołectwa Dąbrowa w dniu 20 sierpnia 2008 r., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

        Do Uchwały Nr XXII/148/08

Rady Gminy Przykona

z dnia 30 października 2008 roku

          Gmina Przykona będzie ubiegać się o środki finansowe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. W związku z tym został opracowany Plan Odnowy Sołectwa Dąbrowa, który jest niezbędnym załącznikiem do wniosku. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  (§ 10 ust. 2 pkt 2 lit. a) Plan Odnowy Sołectwa Dąbrowa został przyjęty Uchwałą Nr 1/08 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Dąbrowa z dnia 20 sierpnia 2008r., a następnie przedstawiony Radzie Gminy Przykona celem zatwierdzenia.

 

 Do pobrania:

1. załącznik