Jesteś tutaj:   

UCHWAŁA NR XXII/145/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 30 października 2008 roku

UCHWAŁA NR XXII/145/08
RADY GMINY PRZYKONA
z dnia 30 października 2008 roku
 
w sprawie wyrażenia opinii o celowości realizacji zadania zgłoszonego do dofinansowania z funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w 2009 r.
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./oraz art. 25 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych /Dz.U. z 2004 r. Nr 121., poz 1266 z późn. zm./ Rada Gminy Przykona uchwala , co następuje:
 
§ 1
 
Potwierdza celowość realizacji niżej wymienionego przedsięwzięcia i pozytywnie opiniuje wniosek Wójta Gminy Przykona dotyczący dofinansowania tego zadania ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w 2009 r.
1. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych zlokalizowanej w miejscowości   Zimotki o długości odcinka drogi 0,840 km, zlokalizowanej na działce oznaczonej 
nr geodezyjnym 637.  
2. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych zlokalizowanej w miejscowości Psary o długości odcinka drogi 0,700 km na działce oznaczonej nr geodezyjnym 482. 
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                                                                                   

 
UZASADNIENIE
Do Uchwały Nr XXII/145/08
Rady Gminy Przykona
z dnia 30 października 2008 roku
  
w sprawie wyrażenia opinii o celowości realizacji zadania zgłoszonego do dofinansowania z funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w 2009 r.
 Wymienione § 1 uchwały obiekty drogowe, są drogami dojazdowymi do kompleksów rolnych. Przebudowa drogi i budowa z dotychczasowej drogi gruntowej, drogi o nawierzchni bitumicznej o szerokości minimum 4,00 m, przyczyni się do poprawy jakości dróg, a tym samym znacznie usprawni rolnikom poruszanie się sprzętem rolniczym i dojazd do terenów rolnych.
Mając powyższe na uwadze, Rada Gminy pozytywnie ocenia zamierzenia dotyczące realizacji wymienionego w uchwale przedsięwzięcia.