Jesteś tutaj:   

UCHWAŁA NR XX/135/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 26 czerwca 2008 roku

     UCHWAŁA NR XX/135/08

     RADY GMINY PRZYKONA

      z dnia 26 czerwca 2008 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości położonej w miejscowości Trzymsze

 

 

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym /Dz. U. z  2001 r.  Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. / i art. 24 ust. 1 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. /, Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje.

 

§ 1

 

Wyraża zgodę na nabycie prawa własności nieruchomości położonejw miejscowości i obrębie geodezyjnym Trzymsze, gm. Przykona, oznaczonej numerem geodezyjnym 85/3 pow. 0,0087 ha, które stanowi uzupełnienie pasa drogowego.

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE

 Do Uchwały Nr XX/135/08

Rady Gminy Przykona

  z dnia 26 czerwca 2008 roku

 

  

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości położonej w miejscowości Trzymsze

  

Wyszczególnione w § 1 nieruchomości gruntowe położonew miejscowości i obrębie geodezyjnym Trzymsze, gm. Przykona, o pow. 0,0087 ha stanowi uzupełnienie pasa drogowego.

W związku z publicznym charakterem  inwestycji zachodzi konieczność nabycia gruntów przez Gminę, celem uregulowania stanu prawnego i włączenia ich do gminnego zasobu nieruchomości.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym /Dz. U. z  2001 r.  Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. /  do wyłącznej właściwości rady gminy należy określanie zasad nabycia, zbyciai obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy.