Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr XX/133/08 Rady Gminy Przykona z dnia 26 czerwca 2008 roku

 Uchwała Nr XX/133/08
Rady Gminy Przykona
 z dnia 26 czerwca 2008 roku

  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na budowę zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej w m. Przykona  

 

      Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 w związku z art.10 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz.1591  ze zm.) oraz  art.167 ust.2 pkt.5 i art.175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 rokuo finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz.2104  ze zm.) w związku z Uchwałą Rady Gminy Przykona Nr XX/131/08 z dnia 26 czerwca 2008 roku zmieniającą uchwałę budżetową na 2008 rok,  Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:

 

§ 1. 

 

Udziela się z budżetu Gminy Przykona pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu z przeznaczeniem na budowę zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej w m. Przykona 

§ 2.

 

Pomoc finansowa o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2008 rok,  w wysokości  50.000 zł.

 

§ 3.

 

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w porozumieniu zawartym pomiędzy Powiatem Tureckim, a Gminą Przykona . Do zawarcia porozumienia upoważnia się Wójta Gminy.

 

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 
 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XX/133/08
Rady Gminy Przykona
z dnia 26 czerwca 2008 roku

 


    Na wniosek Wójta Gminy Przykona  dotyczący budowy zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej w m. Przykona, Zarząd Dróg Powiatowych  w Turku zaakceptował wniosek  pod warunkiem udzielenia pomocy finansowej.

    Po przeprowadzonej analizie możliwości finansowych  postanawia sie udzielić pomocy finansowej na realizację tego zadania w wysokości 50.000zł.     

  Wybudowanie zatoki przy drodze powiatowej o dużym natężeniu ruchu poprawi w sposób znaczący bezpieczeństwo dzieci i młodzieży   korzystających  z dowozu do szkół.