Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr XX/131/08 Rady Gminy Przykona z dnia 26 czerwca 2008 roku

Uchwała  Nr XX/131/08
Rady Gminy Przykona
z dnia 26 czerwca 2008 roku

 

zmieniająca uchwałę budżetową na 2008 rok

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142 poz.1591 ze zm.) oraz art.165, art.167 ust.2 pkt.5, art.168  ust.2 pkt.6, art.175, art.184 ustawy  z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz.2104 ze zm.) Rada Gminy Przykona uchwala  co następuje:

  

§ 1.

 

W Uchwale Nr XIV/82/07 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu gminy na 2008 rok , zmienionej:
Uchwałą Nr XVI/96/08 Rady Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2008 roku,
Uchwałą Nr XVII/105/08 Rady Gminy Przykona z dnia 19 marca 2008 roku,
Zarządzeniem Nr 75/08 Wójta Gminy Przykona z dnia 01 kwietnia 2008 roku,
Uchwałą Nr XVIII/117/08 Rady Gminy Przykona z dnia 24 kwietnia 2008 roku,
Uchwałą Nr XIX/118/08 Rady Gminy Przykona z dnia 29 maja 2008 roku,
Zarządzeniem Nr 83/08 Wójta Gminy Przykona z dnia 23 czerwca 2008 roku,
 wprowadza się następujące zmiany:
 1. W § 1 ust.1 uchwały budżetowej zwiększa  się dochody o kwotę 32.527 zł ,
     kwotę dochodów 18.134.602  zł, zastępuje się kwotą  18.167.129 zł, z tego:
     - dochody bieżące w kwocie 17.944.602 zł , zastępuje się kwotą 17.977.129 zł,
     - dochody majątkowe w kwocie 190.000 zł.
    Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej.

   Zwiększa się:

   - w dziale 801 rozdział 80195 § 2030            29.527 zł

   Dodaje się:

 

  - w dziale 921 rozdział 92195 § 2710              3.000 zł

 

 

 

 

 

2.W § 2 ust. 1 uchwały budżetowej  zwiększa się wydatki o kwotę 694.527 zł,
   kwotę wydatków 23.821.373 zł, zastępuje się kwotą 24.515.900 zł.
   Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej:

 

Zwiększa się:

- w dziale 600 rozdział 60014 § 2710                130.000 zł
- w dziale 600 rozdział 60016 § 6050                201.000 zł
- w dziale 700 rozdział 70005 § 6050                200.000 zł
- w dziale 801 rozdział 80195 § 4300                  29.527 zł
- w dziale 900 rozdział 90015 § 6050                150.000 zł
- w dziale 921 rozdział 92109 § 2480                  24.000 zł
- w dziale 926 rozdział 92605 § 6050                  50.000 zł
                                                                          ---------------
Razem:                                                              784.527 zł

Dodaje się:

- w dziale 010 rozdział 01010 § 6060                   10.000 zł
- w dziale 600 rozdział 60014 § 6300                   50.000 zł
                                                                        ------------------
Razem:                                                                 60.000 zł

Zmniejsza się:

 

- w dziale 600 rozdział 60016 § 6050         140.000 zł
- w dziale 926 rozdział 92605 § 6060           10.000 zł
                                                               -----------------------
Razem:                                                        150.000 zł  

 

3. W § 2 ust.2 pkt.1 wydatki bieżące w wysokości 15.823.508 zł, zastępuje się kwotą  16.007.035 zł.
4. W § 2 ust.2 pkt. 1b) dotacje w wysokości 605.300 zł, zastępuje się kwotą 629.300 zł, w tym:
     - podmiotowe dla instytucji kultury w kwocie 390.200zł, zastępuje się kwotą 414.200 zł
5. W § 2 ust.2 pkt.2 wydatki majątkowe, w wysokości 7.997.865 zł, zastępuje siękwotą  8.508.865 zł.  

   Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści Załącznika  Nr 1  do niniejszej uchwały.

§ 2.

W §3 ust.1 Deficyt budżetu w kwocie 5.686.771 zł, zastępuje się kwotą 6.348.771zł.
Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr2 do niniejszej uchwały.

 

§  3.

W § 5a wprowadza się zmiany w planie przychodów i wydatków dochodów własnych
jednostek budżetowych:
- przychody w wysokości 242.350 zł, zastępuje się 281.550 zł,
- wydatki w wysokości  242.350 zł, zastępuje się  281.550 zł.
Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej otrzymuje w treści brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

 


§  4.

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .


§  5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik Nr 1
do Uchwały  Nr XX/131/08
 Rady Gminy Przykona
z dnia 26 czerwca 2008 r

 

Wykaz wydatków majątkowych na rok 2008

 

Dział

 

Rozdział

 

Paragraf

 

L.P.

 

Nazwa zadania

Plan wydatków na 2008 rok ogółem

Źródła finansowania

Budżet gminy

GFOŚ
 i GW

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

900

90011

6110

 

Razem

500.000

 

500.000

 

 

 

1.

Budowa kanalizacji sanitarnej - kolektor tłoczny
Psary - Rogów

500.000

 

500.000

010

01010

6050

 

Razem:

4.086.218

4.086.218

 

 

 

 

2.

Kanalizacja sanitarna w m. Laski i Rogów

4.019.218

4.019.218

 

 

 

 

3.

Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej  w m. Przykona - Bądków Pierwszy - Bądków  Drugi

25.000

25.000

 

 

 

 

4.

Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej  w m. Przykona -  Psary

25.000

25.000

 

 

 

 

5.

Budowa sieci wodociągowej
w m. Młyniska

17.000

17.000

 

010

01010  

6060   

 

Razem:

10.000

10.000

 

 

 

 

6.

Zakup maszyny do udrażniania przykanalików
i kolektorów kanalizacji  sanitarnej

10.000

10.000

 

600

60014

6300

 

Razem

50.000

50.000

 

 

 

 

7.

Dofinansowanie budowy zatoki autobusowej w ciągu
drogi powiatowej w m. Przykona

50.000

50.000

 

600

60016

6050

 

Razem

2.255.947

2.255.947

 

 

 

 

8.

Budowa drogi w m. Bądków
Drugi

459.147

459.147

 

 

 

 

9.

Przebudowa  ulicy Zielonej
w m. Psary  

413.800

413.800

 

 

 

 

10.

Budowa ulic i parkingów

w m. Zimotki - tereny rekreacyjne

660.000

660.000

 

 

 

 

11.

Nawierzchnia asfaltowa na drodze w m. Sarbice

178.000

178.000

 

 

 

 

12.

Nawierzchnia asfaltowa na drodze Radyczyny - Sarbice

80.000

80.000

 

 


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

 

 

 

13.

Nawierzchnia asfaltowa na drodze w m. Gąsin

122.000

122.000

 

 

 

 

14.

Budowa chodnika Ulica Wiatraczna  w m. Psary

240.000

240.000

 

 

 

 

15.

Rozbudowa rowu przy drodze gminnej  Psary - Dąbrowa

28.000

28.000

 

 

 

 

16.

Budowa zatoki 
na drodze gminnej  w m. Żeroniczki

60.000

60.000

 

 

 

 

17.

Budowa parkingu w m.
Boleszczyn

15.000

15.000

 

600

60053

6050

 

Razem

30.000

30.000

 

 

 

 

18.

Projekt e-gmina szerokopasmowy dostęp do internetu

30.000

30.000

 

630

63003

6050

 

Razem

400.000

400.000

 

 

 

 

19.

Budowa ciągu pieszo-rowerowego Przykona- Wichertów

400.000

400.000

 

700

70005

6050

 

Razem:

250.000

250.000

 

 

 

 

20.

Zakup gruntów

250.000

250.000

 

750

75023

6060

 

Razem:

5.700

5.700

 

 

 

 

21.

Zakup kserokopiarki
dla urzędu gminy

5.700

5.700

 

801

80104

6060

 

Razem :

13.000,-

13.000,-

 

 

 

 

22.

Zakup drewnianego placu zabaw

13.000,-

13.000,-

 

900

90015

6050

 

Razem:

203.000

203.000

 

 

 

 

23.

Budowa oświetlenia ulicznego
Ulica Spacerowa w m. Przykona

40.000

40.000

 

 

 

 

24.

Oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego Przykona- Wichertów 

158.000

158.000

 

 


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

 

 

 

25.

Przebudowa sieci elektroenergetycznej średniego napięcia w Psarach
(dokumentacja)

5.000

5.000

 

926

92605

6050

 

Razem

844.000

844.000

 

 

 

 

26.

Budowa boiska wielofunkcyjnego  
w m. Psary

344.000

344.000

 

 

 

 

27.

Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Przykona

500.000

500.000

 

926

92605

6060

 

Razem:

16.000

16.000

 

 

 

 

28.

Zakup kosiarki samojezdnej
z osprzętem

16.000

16.000

 

926

92695

6050

 

Razem:

345.000

345.000

 

 

 

 

29.

Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego z placem zabaw w  Psarach

345.000

345.000

 

 

 

 

 

Ogółem:

9.008.865

8.508.865

500.000

 

Załącznik Nr 2

Do Uchwały Nr XX/131/08
Rady Gminy Przykona
z dnia 26 czerwca 2008roku 

 

 

 

Przychody i rozchody budżetu na 2008 rok

 

Lp.

Treść

Klasyfikacja

Kwota

1.

2

3

4

 

Przychody ogółem

 

6.704.771,-

1.

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

952

3.500.000,-

 

W tym: pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu

 

3.000.000,-

2.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

957

2.542.771,-

3.

Przychody  z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)

955

662.000,-

 

Rozchody ogółem:

 

356.000,-

1.

Spłaty otrzymanych krajowych

pożyczek i kredytów

992

356.000,-


 


 Załącznik Nr 3

 do Uchwały Nr XX/131/08

Rady Gminy Przykona

z dnia 26 czerwca 2008 roku

 

 

 

 

Plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na  2008 rok

 

 

Lp.

Nazwa jednostki

Rozdział

Plan przychodów na 2008 rok

Plan wydatków na 2008 rok

1

2

3

4

5

1.

Zespół Szkół w Przykonie              Szkoła Podstawowa w Przykonie

80101

1.630,00

1.630,00

2.

Szkoła Podstawowa w Sarbicach

80101

9.120,00

9.120,00

Razem:

80101

10.750,00

10.750,00

3.

Zespół Szkół w Przykonie              Przedszkole w Przykonie

80104

86.000,00

86.000,00

Razem:

80104

86.000,00

86.000,00

4.

Zespół Szkół w Przykonie              Gimnazjum w Przykonie

80110

700,00

700,00

Razem:

80110

700,00

700,00

5.

Zespół Szkół w Przykonie             

80148

124.500,00

124.500,00

6.

Szkoła Podstawowa w Sarbicach

80148

18.000,00

18.000,00

Razem:

80148

142.500,00

142.500,00

7.

Zespół Szkół w Przykonie             

85412

41.600,00

41.600,00

Razem:

85412

41.600,00

41.600,00

Ogółem:

 

281.550,00

281.550,00

 Uzasadnienie
do Uchwały Nr XX/131/08
Rady Gminy Przykona
z dnia 26 czerwca  2008 roku

 

 

 

      W budżecie gminy na 2008 rok wprowadza się zmiany po stronie dochodów. Dochody zwiększa się o 32.527 zł.
Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego  Nr FB.I-3.3011-216/08 z dnia 30 maja 2008 roku zwiększa się  plan  dotacji celowej o   29.527 zł,
z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.
Na podstawie Uchwały Nr XXI/157/2008 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 12 czerwca 2008 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej na dofinansowanie "X Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych", który odbywał się w Przykonie w kwocie 3.000 zł.       Zmiany w budżecie wprowadza się również po stronie wydatków poprzez  zwiększenia i zmniejszenia planu w poszczególnych podziałkach klasyfikacji
budzetowej wydatków:
- 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi dodaje się  nowe zadanie tj. zakup maszyny do udrażniania przykanalików
i kolektorów kanalizacji sanitarnej 10.000 zł.
- 600 Transport i łączność, w rozdziale drogi publiczne powiatowe, wprowadza się środki na dofinansowanie remontu drogi powiatowej Nr 4499 P Rogów - Wietchinin od km 1+ 000 do km  1+ 832w m.Gąsin 130.000 zł, budowę zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej Nr 4497 P  Przykona - Dobra w m. Przykona 50.000 zł, w rozdziale drogi publiczne  gminne, zwiększa się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn." Budowa chodnika  ulica Wiatraczna w m.Psary o 186.000 zł, dodaje się zadanie inwestycyjne pn."Budowa  parkingu w m. Boleszczyn" 15.000 zł, Zmniejsza się plan wydatków na zadaniu  pn."Budowa ulic i parkingów w m.Zimotki- tereny rekreacyjne" o 140.000 zł.
-700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział gospodarka gruntami
 i nieruchomościami, zwiększa się plan wydatków na zakup gruntów o 200.000 zł.

- 801 Oświata i wychowanie, rozdział  pozostała działalność, zwiększa się plan wydatków o 29.527 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

-900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział oświetlenie ulic, placów i dróg,zwiększa się plan  na zadaniu pn."Oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego Przykona-Wichertów" o 150.000 zł.  

- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , wprowadza się zmiany planu wydatków w rozdziale domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, poprzez zwiększenie   dotacji podmiotowej dla Ośrodka Upowszechniania Kultury o 24.000 zł.

-926 Kultura fizyczna i sport, w rozdziale zadania w zakresie kultury fizycznej

 i sportu, zwiększa się plan na zadaniu pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego  w m. Psary" o 50.000 zł. Natomiast zmniejsza się plan wydatków na zadaniu pn. „Zakup kosiarki samojezdnej z osprzętem „ o 10.000 zł.