Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr XVIII/117/08 Rady Gminy Przykona z dnia 24 kwietnia 2008 roku

Uchwała  Nr XVIII/117/08
Rady Gminy Przykona
z dnia 24 kwietnia 2008 roku

zmieniająca uchwałę budżetową na 2008 rok

 

 

 

        Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142 poz.1591 ze zm.) oraz art.165,
art.184 ustawy  z dnia 30 czerwca 2005 r  o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz.2104 ze zm.) Rada Gminy Przykona uchwala  co następuje:

  

§ 1.

 

W Uchwale Nr XIV/82/07 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu gminy na 2008 rok , zmienionej:
Uchwałą Nr XVI/96/08 Rady Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2008 roku,
Uchwałą Nr XVII/105/08 Rady Gminy Przykona z dnia 19 marca 2008 roku,
Zarządzeniem Nr 75/08 Wójta Gminy Przykona z dnia 01 kwietnia 2008 roku,
 wprowadza się następujące zmiany:
 1. W § 1 ust.1 uchwały budżetowej zwiększa  się dochody o kwotę 7.062 zł ,  kwotę dochodów 17.837.567  zł, zastępuje się kwotą  17.844.629 zł, z tego:
     - dochody bieżące w kwocie 17.757.567 zł , zastępuje się kwotą 17.764.629 zł.  

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej.

    Dodaje się:

 

     - w dziale 801 rozdział 80101 § 0970       1.610 zł
     - w dziale 854 rozdział 85415 § 2030       5.452 zł
                                                                   ------------------
     Razem:                                                     7.062 zł
 

2.W § 2 ust. 1 uchwały budżetowej  zwiększa się wydatki o kwotę 7.062 zł,
   kwotę wydatków 23.524.338 zł, zastępuje się kwotą 23.531.400 zł.
   Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej:

Zwiększa się:

 

- w dziale 801 rozdział 80101 § 4210                1.610 zł
- w dziale 854 rozdział 85415 § 3240                5.179 zł

 - w dziale 900 rozdział 90015 § 6050             5.000 zł
                                                                        ---------------
Razem:                                                          11.789 zł

Dodaje się:


- w dziale 854 rozdział 85415 § 3260              273 zł

- w dziale 921 rozdział 92109 § 4350           2.100 zł
                                                                ------------------
Razem:                                                         2.373 zł

Zmniejsza się:


- w dziale 921 rozdział 92109 § 4270           2.100 zł
- w dziale 926 rozdział 92695 § 6050           5.000 zł
                                                                  ----------------

Razem:                                                         7.100 zł 

 

3. W § 2 ust.2 pkt.1 wydatki bieżące w wysokości 15.661.473 zł, zastępuje się
    kwotą  15.668.535 zł.

4. W § 2 ust.2 pkt.2 wydatki majątkowe, wprowadza się zmiany w planie wydatków, dodaje się nowe zadanie oraz wprowadza się  zmianę nazwy zadania.
    Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści Załącznika  Nr 1  do niniejszej uchwały.

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

 

 

§  3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

                                                                                                Załącznik Nr 1
                                                                                                do Uchwały  Nr XVIII/117/08                                                                                                 Rady Gminy Przykona
                                                                                                z dnia 24 kwietnia 2008 r

 

Wykaz wydatków majątkowych na rok 2008

 

Dział

 

Rozdział

 

Paragraf

 

L.P.

 

Nazwa zadania

Plan wydatków na 2008 rok ogółem

Źródła finansowania

Budżet gminy

GFOŚ
 i GW

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

900

90011

6110

 

Razem

500.000

 

500.000

 

 

 

1.

Budowa kanalizacji sanitarnej - kolektor tłoczny
Psary - Turek

500.000

 

500.000

010

01010

6050

 

Razem:

4.069.218

4.069.218

 

 

 

 

2.

Kanalizacja sanitarna w m. Laski i Rogów

4.019.218

4.019.218

 

 

 

 

3.

Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej  w m. Przykona - Bądków Pierwszy - Bądków  Drugi

25.000

25.000

 

 

 

 

4.

Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej  w m. Przykona -  Psary

25.000

25.000

 

600

60016

6050

 

Razem

2.089.947

2.089.947

 

 

 

 

5.

Budowa drogi w m. Bądków
Drugi

349.147

349.147

 

 

 

 

6.

Przebudowa  ulicy Zielonej
w m. Psary  

406.800

406.800

 

 

 

 

7.

Budowa ulic i parkingów

w m. Zimotki - tereny rekreacyjne

800.000

800.000

 

 

 

 

8.

Nawierzchnia asfaltowa na drodze w m. Sarbice

178.000

178.000

 

 

 

 

9.

Nawierzchnia asfaltowa na drodze Radyczyny - Sarbice

80.000

80.000

 

 

 

 

10.

Nawierzchnia asfaltowa na drodze w m. Gąsin

122.000

122.000

 

 

 

 

11.

Budowa chodnika Ulica Wiatraczna  w m. Psary

54.000

54.000

 

 

 

 

12.

Rozbudowa rowu przy drodze gminnej  Psary - Dąbrowa

40.000

40.000

 

 

 

 

13.

Budowa zatoki parkingowej
na drodze gminnej  w m. Żeroniczki

60.000

60.000

 

600

60053

6050

 

Razem

30.000

30.000

 

 

 

 

14.

Projekt e-gmina szerokopasmowy dostęp do internetu

30.000

30.000

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

630

63003

6050

 

Razem

400.000

400.000

 

 

 

 

15.

Budowa ciągu pieszo-rowerowego Przykona- Wichertów

400.000

400.000

 

700

70005

6050

 

Razem:

50.000

50.000

 

 

 

 

16.

Zakup gruntów

50.000

50.000

 

750

75023

6060

 

Razem:

5.700

5.700

 

 

 

 

17.

Zakup kserokopiarki
dla urzędu gminy

5.700

5.700

 

900

90015

6050

 

Razem:

53.000

53.000

 

 

 

 

18.

Budowa oświetlenia ulicznego
Ulica Spacerowa w m. Przykona

40.000

40.000

 

 

 

 

19.

Oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego Przykona- Wichertów 

8.000

8.000

 

 

 

 

20.

Przebudowa sieci elektroenergetycznej średniego napięcia w Psarach
(dokumentacja)

5.000

5.000

 

926

92605

6050

 

Razem

794.000

794.000

 

 

 

 

21.

Budowa boiska wielofunkcyjnego  
w m. Psary

294.000

294.000

 

 

 

 

22.

Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Przykona

500.000

500.000

 

926

92605

6060

 

Razem:

26.000

26.000

 

 

 

 

23.

Zakup kosiarki samojezdnej
z osprzętem

26.000

26.000

 

926

92695

6050

 

Razem:

345.000

345.000

 

 

 

 

24.

Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego z placem zabaw w  Psarach

345.000

345.000

 

 

 

 

 

Ogółem:

8.362.865

7.862.865

500.000

 


Uzasadnienie
do Uchwały NrXVIII/117/08
Rady Gminy Przykona
z dnia 24  kwietnia  2008 roku


      W budżecie gminy na 2008 rok wprowadza się zmiany po stronie

dochodów. Dochody zwiększa się   o 7.062 zł.
Wprowadza sie plan dochodów z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzone mienie w 2007 roku w kwocie 1.610 zł.
Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-148/08 z dnia 14 kwietnia 2008 roku wprowadza się  plan  dotacji celowej  w wysokości
5.452 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

       Zmiany w budżecie wprowadza się również po stronie wydatków zwiększając plan w szkołach podstawowych, na zakup materiałów i wyposażenia o 1.610 zł
oraz w dziale edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział pomoc materialna dla uczniów, stypendia dla uczniów o 5.179 zł, inne formy pomocy dla uczniów 273 zł.

Wprowadza się zmiany planu wydatków w rozdziale domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w paragrafie zakup usług remontowych zmniejsza się plan o 2.100 zł, a dodaje się paragraf zakup usług dostępu do sieci internet  2.100 zł.
Zmniejsza się plan wydatków w dziale kultura fizyczna i sport, w rozdziale pozostała działalność, na zadanie pn. „Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego
z placem zabaw w Psarach".o 5.000 zł, a wprowadza się plan wydatków na nowe zadanie w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział oświetlenie ulic, placów i dróg, w paragrafie wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5.000 zł.

 

       W wykazie wydatków majątkowych na rok 2008, wprowadza się zmiany polegające na zmianie nazwy zadania nr 23. „Budowa boiska wielofunkcyjnego
z placem zabaw w m. Psary"  zadanie to otrzymuje brzmienie "Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego z placem zabaw w Psarach" oraz zmniejszeniu planu o 5.000 zł.
Dodaje się zadanie pn." Przebudowa sieci elektroenergetycznej średniego napięcia w Psarach (dokumentacja) na kwotę 5.000 zł.