Jesteś tutaj:   

UCHWAŁA NR XVII/109/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 19 marca 2008r.

UCHWAŁA NR XVII/109/08

 RADY GMINY PRZYKONA

z dnia 19 marca 2008r.

 

w sprawie wyrażenia woli utworzenia stowarzyszenia Turkowska Unia Rozwoju z udziałem Gminy Przykona i wyznaczeniem przedstawicieli Gminy Przykona na posiedzenie założycieli

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w zw. z art. 9 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) oraz w związku z art. 15 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  (Dz.U. Nr 64, poz.427) Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje:

§ 1

 

Wyraża się wolę powołania stowarzyszenia Turkowska Unia Rozwoju z udziałem Gminy Przykona jako członka zwyczajnego.

§ 2

 

Upoważnia się Pana Mirosława Broniszewskiego oraz Panią Ewę Dygas do reprezentowania Gminy Przykona na posiedzeniu założycieli stowarzyszenia.

 

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                        

                                                                                      


UZASADNIENIE

DO UCHWAŁA NR XVII/109/08

RADY GMINY PRZYKONA

z dnia 19 marca 2008r.

 

Przepisy ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  (Dz.U. Nr 64, poz.427) stwarzają możliwość ubiegania się o unijne środkiz Europejskiego Funduszu Rolnego. Zgodnie z art. 15 tej ustawy o taką pomoc ubiegać się mogą podmioty tworzone między innymi w oparciu o przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego może być członkiem takiego stowarzyszenia. Aby powołać takie stowarzyszenie należy wyznaczyć przedstawicieli Gminy, którzy będą uczestniczyli w jego powstaniu.

Gmina Przykona jako gmina wiejska powinna wykorzystać taką możliwość i czynnie uczestniczyć w pozyskiwaniu tych środków. Z tego też względu podjęcie uchwały jest uzasadnione.