Jesteś tutaj:   

UCHWAŁA NR XVII/107/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 19 marca 2008 roku

          UCHWAŁA NR XVII/107/08

          RADY GMINY PRZYKONA

      z dnia 19 marca 2008 roku


w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Przykona

 

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z  2001 r.  Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. / i art. 24 ust. 1 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. /, Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje.

 

§ 1

 

Wyraża zgodę na nabycie prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości i obrębie geodezyjnym Przykona, gm. Przykona, oznaczonej numerem geodezyjnym 483/2 pow. 0,0748 ha, która w przyszłości stanowić będzie uzupełnienie pasa drogowego w celu lokalizacji ciągów dojazdowych, spacerowych i innych służących infrastrukturze technicznej drogi.

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr XVII/107/08

Rady Gminy Przykona

z dnia 19 marca 2008 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Przykona

 
               Wyszczególniona w § 1 nieruchomość gruntowa położona
w miejscowości i obrębie geodezyjnym Przykona gm. Przykona o pow. 0,0748 ha w przyszłości stanowić będzie uzupełnienie pasa drogowego w którym można będzie lokalizować ciągi dojazdowe, spacerowe i inne służące infrastrukturze technicznej drogi stanowi własność osób prywatnych.

W związku z realizacją celu publicznego, jakim jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego Wichertów-Przykona, zachodzi konieczność nabycia gruntów przez Gminę, celem włączenia ich do gminnego zasobu nieruchomości.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z  2001 r.  Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. /  do wyłącznej właściwości rady gminy należy określanie zasad nabycia, zbycia
i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy.