Jesteś tutaj:   

UCHWAŁA Nr XVI/101/08 Rady Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2008

UCHWAŁA  Nr XVI/101/08

Rady Gminy Przykona

z dnia 14 lutego 2008

 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na terenie Gminy Przykona Podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591 , z 2002 r. Nr 23 , poz. 220 , Nr 62 , poz. 558  Nr 113 , poz.984 , Nr 153 , poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806 , z 2003 r. Nr 80 , poz. 717 i      Nr 162 , poz.1568 , z 2004 r. Nr 102 , poz. 1055 i Nr 116 , poz.1203 , z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181 , poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48 , poz.327) i art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jednolity: Dz. U. Z 2007 r. Nr 42, poz.274), Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Wyraża się zgodę na ustanowienie na terenie Gminy Przykona Podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

 

§ 2

 

  1. Wykaz działek planowanych do objęcia Podstrefą Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej określa załącznik nr 1 do uchwały.
  2. Teren i granice Podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy  Ekonomicznej określa załącznik nr 2 do uchwały.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

 

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XVI/101/08

Rady Gminy Przykona

z dnia 14 lutego 2008r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na terenie Gminy Przykona Podstrefy Łódzkiej Specjalniej Strefy Ekonomicznej.

 

 

Utworzenie na terenie Gminy Przykona Podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej związane jest z wnioskiem Wójta Gminy Przykona o objęcie Podstrefą ŁSSE Terenów Aktywizacji Gospodarczej, które obejmują działki gruntu o łącznej powierzchni  57.0716 ha.

Obecnie część tych gruntów jest  w dyspozycji Gminy Gminy Przykona, część  jest własnością prywatną.

Ustanowienie podstrefy spowoduje podniesienie atrakcyjności lokalizowania inwestycji na terenie Gminy Przykona oraz wpłynie stymulująco na tworzenie nowych miejsc pracy.

Uchwała jest spełnieniem formalnych warunków realizacji Podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

 

Do pobrania:

1. Załączniki nr 1, nr 2