Jesteś tutaj:   

UCHWAŁA NR XVI/100/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 14 lutego 2008 roku

UCHWAŁA NR XVI/100/08
     RADY GMINY PRZYKONA
      z dnia 14 lutego 2008 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Psary
 
 
         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z  2001 r.  Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. / i art. 24 ust. 1 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. /, Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje.
 
§ 1
 
Wyraża zgodę na nabycie prawa własności nieruchomości położonych w miejscowości i obrębie geodezyjnym Psary, gm. Przykona, oznaczonych numerami geodezyjnymi 109/3, 109/5 i 113/1 o łącznej pow. 0,0366 ha, które w przyszłości stanowić będą uzupełnienie pasa drogowego, przeznaczonego na budowę chodnika w miejscowości Psary, ul. Wiatraczna.
 
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
UZASADNIENIE
Do Uchwały Nr XVI/100/08
Rady Gminy Przykona
z dnia 14 lutego2008 roku
 
 
 
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Psary
 
 
Wyszczególnione w § 1 nieruchomości gruntowe położone w miejscowości i obrębie geodezyjnym Psary, gm. Przykona, o łącznej pow. 0,0366 ha w przyszłości stanowić będą uzupełnienie pasa drogowego, przeznaczonego na budowę chodnika w miejscowości Psary, ul. Wiatraczna.
W związku z realizacją celu publicznego, jakim jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie budowy chodnika, zachodzi konieczność nabycia gruntów przez Gminę, celem włączenia ich do gminnego zasobu nieruchomości.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z  2001 r.  Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. /  do wyłącznej właściwości rady gminy należy określanie zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy.