Jesteś tutaj:   

UCHWAŁA NR XIX/129/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 29 maja 2008 roku

  UCHWAŁA Nr  XIX/129/08

RADY GMINY PRZYKONA

z dnia 29 maja 2008 roku

 

 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Wójta Gminy Przykona

 

        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 4 pkt 1, art. 20 ust. 1i art. 21 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn.zm.) i § 6 i §7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r.  w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U. Nr 146 poz. 1223 z późn.zm.) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się Wójtowi Gminy Przykona Panu Mirosławowi Broniszewskiemu wynagrodzenie miesięczne :

 

1.wynagrodzenie  zasadnicze                                          5.900,00  

 

2. dodatek funkcyjny                                                       1.900,00  zł                                                                                                        

 

3. dodatek specjalny w wysokości  40 %  wynagrodzenia zasadniczego i  dodatku  funkcyjnego      

 

4. ponadto Wójtowi przysługuje dodatek za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowe  i inne świadczenia wynikające z właściwych przepisów                                                                

 

§ 2

 

Przyznaje się ryczałt na samochód własny na jazdy lokalne w wysokości 300 km miesięcznie.

Ustala się stawkę za 1 km przebiegu pojazdu własnym samochodem do celów

służbowych w wysokości 0,80 zł.

 


§ 3

 

Traci moc Uchwała Nr XXXI/179/05  Rady Gminy Przykona z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Wójta Gminy Przykona.

 

§4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia

01 stycznia  2008 r.