Jesteś tutaj:   

UCHWAŁA NR XIX/128/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 29 maja 2008 roku

 

          UCHWAŁA NR XIX/128/08

          RADY GMINY PRZYKONA

      z dnia 29 maja 2008 roku

 

 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Przykona

 

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z  2001 r.  Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. / i art. 24 ust. 1 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. /, Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje.

 

§ 1

 

Wyraża zgodę na nabycie prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości i obrębie geodezyjnym Przykona, gm. Przykona, oznaczonej numerem geodezyjnym 583/1 pow. 0,7500 ha z przeznaczeniem pod tereny aktywizacji gospodarczej.

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                         

                              

                                                                           

 

 

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr XIX/128/08

Rady Gminy Przykona

z dnia 29 maja 2008 roku

 

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Przykona

 

 

Wyszczególniona w § 1 nieruchomość gruntowa położona w miejscowości i obrębie geodezyjnym Przykona gm. Przykona oznaczona
nr 583/1o pow. 0,7500 ha. zostanie nabyta i włączona do gminnego zasobu nieruchomości z przeznaczeniem pod tereny aktywizacji gospodarczej.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z  2001 r.  Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. /  do wyłącznej właściwości rady gminy należy określanie zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy.