Jesteś tutaj:   

Uchwała nr XIX/126/08 Rady Gminy Przykona z dnia 29 maja 2008r.

Uchwała nr XIX/126/08

Rady Gminy Przykona 

z dnia 29 maja 2008r.

 

 W sprawie przyjęcia gminnego programu aktywności lokalnej na lata  2008-2013

 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 18 ust. 1, art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia  8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591                             z późniejszymi zmianami) art.17 ust.2 pkt 4, art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Przykona  uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1.Przyjmuje się do realizacji gminny program aktywności lokalnej na lata  2008-2013.

2.Treść programu stanowi załącznik do uchwały.

§ 2

 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona .

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1

do uchwały Nr  XIX/126/08

z dnia 29 maja 2008r.

 

 

I Cel programu

 

Celem Gminnego Programu Aktywności Lokalnej jest kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym poprzez aktywizowanie lokalnej społeczności   ze szczególnym uwzględnieniem środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

II Cele szczegółowe:

 

1)      stworzenie warunków dla powstania inicjatywy i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnej;

2)      wsparcie postaw obywatelskich poprzez promocję działań prospołecznych, dostęp do informacji o uprawnieniach oraz edukację;

3)      poprawa jakości życia poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych;

4)      aktywną integrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia.

 

III Kierunki działań

 

Cele programu realizowane będą poprzez podejmowanie następujących działań:

1)      promowanie, wspieranie i realizowanie projektów aktywizujących i integrujących społeczność lokalną;

2)      promowanie i wspieranie projektów realizowanych w partnerstwie;

3)      otwarcie instytucji samorządowych na współpracę z instytucjami pozarządowymi i lokalną społecznością;

4)      wspieranie organizacyjne oraz finansowe lokalnych inicjatyw;

5)      wspieranie lokalnych liderów poprzez pomoc techniczną i dostęp do informacji;

6)      poprawa dostępu do informacji publicznej;

7)      wspieranie rozwoju informacji obywatelskiej, wolontariatu, grup samopomocy, grup edukacyjnych;

8)      tworzenie i promowanie pracy w partnerstwie;

9)      systematyczne badanie potrzeb mieszkańców;

10)  pomoc w poszukiwaniu środków finansowych z innych źródeł niż budżet Urzędu Gminy;

11)  realizacja programu Ośrodek Pomocy Społecznej jako Centrum Aktywności Lokalnej;

12)  realizacja programu Ośrodek Pomocy Społecznej jako Gminne Centrum Wolontariatu;

13)  inne wynikające z aktualnych potrzeb i zgodnie z celami programu.

 

 

IV Założenia programu:

 

1)      otwartość instytucji publicznych na potrzeby środowiska lokalnego;

2)      współprace wszelkich instytucji i służb;

3)      angażowanie lokalnej społeczności;

4)      przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu;

5)      podejmowanie działań wielokierunkowych.

 

 

V Odbiorcy programu:

 

Program skierowany jest do:

1)      członków danej społeczności;

2)      osób z konkretnego środowiska;

3)      osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia.

 

 

VI Metody pracy wykorzystywane do realizacji programu:

 

W ramach programu przewiduje się zastosowanie:

1)      środowiskowej pracy socjalnej - działania realizowane przez pracownika socjalnego, mające na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi;

2)      instrumentów aktywnej integracji - to szereg instrumentów aktywizacyjnych z zakresu aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej i społecznej o której mowa   w zasadach przygotowania, realizacji rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013;

3)       działań o charakterze środowiskowym - to inicjatywy integrujące obejmujące między innymi badania, opracowania, analizy, edukację społeczną i obywatelską, spotkania, konsultacje, debaty, organizowanie i inspirowanie do udziału mieszkańców  w imprezach i spotkaniach w szczególności o charakterze integracyjnym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, ekologicznym i turystycznym.

 

 

VII Przewidywane efekty:

 

1)      usprawnienie przepływu i dostępu do informacji;

2)      planowanie i realizowanie zadań w odpowiedzi na realne potrzeby mieszkańców;

3)      skuteczniejsze i efektywniejsze wykorzystywanie istniejących zasobów;

4)      zmniejszenie kosztów finansowych realizowanych zadań;

5)      podwyższenie jakości realizowanych zadań;

6)      stworzenie płaszczyzny zaangażowania mieszkańców;

7)      wzrost poczucia przynależności do danej społeczności i odpowiedzialności za procesy w niej zachodzące;

8)      wzrost zaangażowania organizacji pozarządowych w zakresie podejmowania działań środowiskowych;

9)      powstanie nowych organizacji pozarządowych;

10)  powstanie lokalnych grup działania;

11)  realizacja projektów inicjowanych i współorganizowanych przez lokalne społeczności;

12)  stały monitoring potrzeb środowiska;

13)  aktywizacja osób wykluczonych;

14)  przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

 

 

VIII Realizatorzy

 

Realizatorami zadań programu są:

Urząd Gminy przykona

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

pozostałe jednostki organizacyjne i pomocnicze

organizacje pozarządowe

 

 

IX Finansowanie programu

 

Realizacja zadań programu może być finansowana ze środków własnych Gminy Przykona  oraz źródeł zewnętrznych. 

 


 

 UZASADNIENIE

 do uchwały Nr XIX/126/ 08

Rady Gminy Przykona  

z dnia 29 maja2008r.

 

w sprawie przyjęcia gminnego programu aktywności lokalnej na lata 2008-2013.

 

  W związku z uruchomieniem, przez Europejski Fundusz Społeczny, Programu Operacyjnego  Kapitał Ludzki, istnieje możliwość pozyskania środków finansowych na różnego rodzaju działania. W ramach tego Programu  Priorytet VII- Promocja integracji społecznej, możliwa jest realizacja projektów systemowych przez ośrodki pomocy społecznej.

    Zgodnie z wytycznymi PO KL głównym narzędziem realizacji tego programu maja być kontrakty socjalne i programy aktywności lokalnej.

  Przyjęcie do realizacji przez Radę Gminy programu aktywności lokalnej jest jednym z warunków pozyskania przez gminę środków finansowych na realizacje w/w projektu.