Jesteś tutaj:   

UCHWAŁA Nr XIX/122/08 Rady Gminy Przykona z dnia 29 maja 2008r.

 

 

UCHWAŁA  Nr  XIX/122/08

Rady Gminy Przykona

z dnia 29 maja 2008r.

 

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/101/08 Rady Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie  wyrażenia zgody na ustanowienie na terenie Gminy Przykona Podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591 , z 2002 r. Nr 23 , poz. 220 , Nr 62 , poz. 558  Nr 113 , poz.984 , Nr 153 , poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806 , z 2003 r. Nr 80 , poz. 717 i  Nr 162 , poz.1568 , z 2004 r. Nr 102 , poz. 1055 i Nr 116 , poz.1203 , z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181 , poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48 , poz.327) i art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jednolity: Dz. U. Z 2007 r. Nr 42, poz.274), Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

W Uchwale Nr XVI/101/08 Rady Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na terenie Gminy Przykona Podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej dokonuje się zmiany treści § 2 ust. 1 poprzez zmianę treści  załącznika Nr 1, który otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

W pozostałym zakresie uchwała nie ulega zmianie.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

 

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                              

 

 

 

 

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XIX/122/08

Rady Gminy Przykona

z dnia 29 maja 2008r.

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/101/08 Rady Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie  wyrażenia zgody na ustanowienie na terenie Gminy Przykona Podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

 

Utworzenie na terenie Gminy Przykona Podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej związane jest z wnioskiem Wójta Gminy Przykona o objęcie Podstrefą ŁSSE Terenów Aktywizacji Gospodarczej, które obejmują działki gruntu o łącznej powierzchni 

24.3901 ha.

Obecnie część tych gruntów jest  w dyspozycji Gminy Gminy Przykona, część  jest własnością prywatną. Po podjęciu Uchwały Nr XVI/101/08 dokonano podziałów geodezyjnych działek bedących własnością Gminy Przykona. W wyniku tych podziałów zmianie uległy numery działek oraz ich powierzchnia. Nadto  z uwagi na fakt, iż wymogi związane z utworzeniem Podstrefy ŁSSE w odniesieniu do gruntów stanowiących własność osób fizycznych mogą spwodować spowolnienie procesu jej utworzenia, należy ograniczyć obszar gruntów objętych strefą do nieruchomośći stanowiących własność Gminy Przykona.

Ustanowienie podstrefy spowoduje podniesienie atrakcyjności lokalizowania inwestycji na terenie Gminy Przykona oraz wpłynie stymulująco na tworzenie nowych miejsc pracy. Wobec tych okoliczności dokonanie zmian w uchwale jest uzasadnione i konieczne.


 

         Załącznik

do Uchwały Nr XIX/122/08

Rady Gminy Przykona

z dnia 29 maja 2008r.

 

                                                         

Wykaz działek planowanych do objęcia Podstrefą Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

 

Lp.

Nr ew. działki

Powierzchnia w ha

KW

 1.  

53/1

1,47

41929

 1.  

54/1

2,0105

41929

 1.  

56/1

1,0089

41929

 1.  

57/1

0,9400

41929

 1.  

58/3

1,9098

41929

 1.  

637

4,7133

41929

 1.  

60/8

0,9471

41929

 1.  

60/10

0,8400

41929

 1.  

61/5

0,7666

41929

 1.  

62/6

1,7732

41929

 1.  

63/5

2,0281

41929

 1.  

636

1,5056

41929

 1.  

151/2

0,49

41154

      13.

155/2

0,9043

41154

     14.     

155/3

0,1443

41154

     15.

62/2

0,13

-

     16.

156

0,06

-

     17.

61/3

0,7214

-

     18.

63/6

2,0270

-

Razem

24,3901