Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr XIX/118/08 Rady Gminy Przykona z dnia 29 maja 2008 roku

 
Uchwała  Nr XIX/118/08
Rady Gminy Przykona
z dnia 29 maja  2008 roku

zmieniająca uchwałę budżetową na 2008 rok 

      Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142 poz.1591 ze zm.) oraz art.165,
art.167 ust.2 pkt.5, art.175,art.184 ustawy  z dnia 30 czerwca 2005 r  o finansach publicznych  (Dz. U. Nr 249 poz.2104 ze zm.) Rada Gminy Przykona uchwala
co następuje:

 

 § 1.

W Uchwale Nr XIV/82/07 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu gminy na 2008 rok , zmienionej:
Uchwałą Nr XVI/96/08 Rady Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2008 roku,
Uchwałą Nr XVII/105/08 Rady Gminy Przykona z dnia 19 marca 2008 roku,
Zarządzeniem Nr 75/08 Wójta Gminy Przykona z dnia 01 kwietnia 2008 roku,
Uchwałą Nr XVIII/117/08 Rady Gminy Przykona z dnia 24 kwietnia 2008 roku,
 wprowadza się następujące zmiany:
 1. W § 1 ust.1 uchwały budżetowej zwiększa  się dochody o kwotę 289.973 zł ,
     kwotę dochodów 17.844.629  zł, zastępuje się kwotą  18.134.602 zł, z tego:
     - dochody bieżące w kwocie 17.764.629 zł , zastępuje się kwotą 17.944.602 zł,
     - dochody majątkowe w kwocie 80.000 zł, zastępuje się kwotą  190.000 zł.
    Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej.

    Dodaje się:


     - w dziale 010 rozdział 01095 § 2010       96.043 zł 

     - w dziale 600 rozdział 60016 § 6260     110.000 zł
     - w dziale 758 rozdział 75814 § 0920       51.500 zł

     - w dziale 801 rozdział 80101 § 2030       26.320 zł
     - w dziale 852 rozdział 85213 § 0970              70 zł
     - w dziale 852 rozdział 85214 § 0970            780 zł
                                                                   ------------------
     Razem:                                                    284.713 zł

 

 

   Zwiększa się:

   - w dziale 852 rozdział 85219 § 2030          2.900 zł

   - w dziale 852 rozdział 85295 § 2030          2.360 zł
                                                                     ---------------
    Razem:                                                       5.260 zł

 
2. W § 1 ust.3 pkt.1 uchwały budżetowej dotacje celowe na realizacje zadań
     z zakresu  administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości
     1.385.200 zł, zastępuje się kwotą  1.481.243 zł.
      Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje w treści brzmienie załącznika
      Nr 1 do niniejszej uchwały.
3.W § 2 ust. 1 uchwały budżetowej  zwiększa się wydatki o kwotę 289.973 zł,
   kwotę wydatków 23.531.400 zł, zastępuje się kwotą 23.821.373 zł.
   Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej:

Zwiększa się:

- w dziale 010 rozdział 01010 § 6050           17.000 zł

- w dziale 600 rozdział 60016 § 6050         117.000 zł
- w dziale 630 rozdział 63003 § 4300             4.000 zł
- w dziale 750 rozdział 75095 § 4170           10.000 zł

- w dziale 754 rozdział 75421 § 4360                350 zł
- w dziale 801 rozdział 80101 § 4010           22.330 zł

- w dziale 801 rozdział 80101 § 4110             3.440 zł
- w dziale 801 rozdział 80101 § 4120                550 zł
- w dziale 801 rozdział 80195 § 4300             1.000 zł
- w dziale 852 rozdział 85219 § 4010             2.900 zł
- w dziale 852 rozdział 85295 § 3110             2.360 zł
- w dziale 900 rozdział 90003 § 4300             7.500 zł
                                                                    ---------------
Razem:                                                        188.430 zł

Dodaje się:

- w dziale 010 rozdział 01095 § 4300              1.597 zł
- w dziale 010 rozdział 01095 § 4430            94.160 zł
- w dziale 010 rozdział 01095 § 4740                   36 zł
- w dziale 010 rozdział 01095 § 4750                 250 zł
- w dziale 750 rozdział 75095 § 4740                 200 zł
- w dziale 750 rozdział 75095 § 4750                 600 zł

- w dziale 801 rozdział 80104 § 6060            13.000 zł
- w dziale 801 rozdział 80130 § 2710              5.000 zł
- w dziale 801 rozdział 80195 § 4210              9.000 zł
- w dziale 852 rozdział 85213 § 2910                   70 zł
- w dziale 852 rozdział 85214 § 2910                 780 zł
                                                                    ------------------
Razem:                                                         124.693 zł

 

Zmniejsza się:

 

- w dziale 600 rozdział 60016 § 6050        12.000 zł
- w dziale 630 rozdział 63003 § 4210          4.000 zł
- w dziale 750 rozdział 75023 § 4210             350 zł
- w dziale 750 rozdział 75023 § 4300             800 zł
- w dziale 750 rozdział 75075 § 4210          3.000 zł
- w dziale 750 rozdział 75075 § 4300          3.000 zł
                                                                  ----------------

Razem:                                                       23.150 zł 

 

4. W § 2 ust.2 pkt.1 wydatki bieżące w wysokości 15.668.535 zł, zastępuje się
    kwotą  15.823.508 zł.
5. W § 2 ust.2 pkt.1 a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości
    7.210.830 zł, zastępuje się kwotą 7.250.050 zł.
6. W § 2 ust.2 pkt. 1b) dotacje w wysokości 599.450 zł, zastępuje się kwotą
     605.300 zł, w tym:
     w tiret 5 celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu
     terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących kwotę 30.500 zł,
     zastępuje się kwotą  35.500 zł,
     dodaje sie tiret 7 w brzmieniu:- zwrot nienależnie pobranych świadczeń

     pieniężnych dotyczących lat ubiegłych, które finansowane były z otrzymanej   

     dotacji celowej  850 zł.

7. W § 2 ust.2 pkt.2 wydatki majątkowe, w wysokości 7.862.865 zł, zastępuje się
    kwotą  7.997.865 zł.  

   Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści Załącznika
    Nr 2  do niniejszej uchwały.
8. W § 6 uchwały budżetowej plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
    Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .
    W wierszu pierwszym planu-  tabeli  Stan środków na O1-01 - 2008 rok 

    wprowadza się   kwotę  382.600 zł.
    W wierszu jedenastym planu - tabeli Stan środków na 31 - 12 - 2008 rok  

    wprowadza się   kwotę 382.600 zł.
    Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści załącznika
    Nr 3 do niniejszej uchwały.
 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§  3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia,
                                                                                                   

                                                                                                    

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XIX/118/08

 Rady Gminy Przykona

z dnia 29 maja  2008 roku                 

 

 

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2008 roku

 

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Dotacje

Wydatki

1

2

3

4

5

6

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

96.043,-

96.043,-

 

01095

 

Pozostała działalność

96.043,-

96.043,-

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zdań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami

96.043,-

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

1.597,-

 

 

4430

Różne opłaty i składki

 

94.160,-

 

 

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych

 

36,-

 

 

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

 

250,-

750

 

 

Administracja publiczna

43.000,-

43.000,-

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

43.000,-

43.000,-

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zdań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami

43.000,-

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

32.330,-

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

2.285,-

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

5.952,-

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

853,-

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

977,-

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

603,-

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

600,-

600,-

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

600,-

600,-

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zdań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami

600,-

 

 

 

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Dotacje

Wydatki

1

2

3

4

5

6

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

77,-

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

13,-

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

 

510,-

852

 

 

Pomoc społeczna

1.341.600,-

1.341.600,-

 

85212

 

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1.319.200,-

1.319.200,-

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zdań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami

1.319.200,-

 

 

 

3110

Świadczenia społeczne

 

1.271.887,-

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

31.611,-

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

7.881,-

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

774,-

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

3.524,-

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

493,-

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

 

211,-

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

2.120,-

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

 

346,-

 

 

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

 

212,-

 

 

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

 

141,-

 

85213

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

3.900,-

3.900,-

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zdań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami

3.900,-

 

 

 

4130

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

 

3.900,-

 

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

18.500,-

18.500,-

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zdań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami

18 500,-

 

 

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Dotacje

Wydatki

1

2

3

4

5

6

 

 

3110

Świadczenia społeczne

 

18.500,-

 

 

 

Razem

1.481.243,-

1.481.243,-

 

 

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2008 r.

 

Klasyfikacja

Nazwa

Plan

Dział

Rozdział

§

1

2

3

4

6

750

 

 

Administracja publiczna

8.000,-

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

8.000,-

 

 

2350

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

8.000,-

 


 

 

                                                                                                Załącznik Nr 2
                                                                                                do Uchwały  Nr XIX/118/08                                                                                                 Rady Gminy Przykona
                                                                                                z dnia 29 maja 2008 r

 

Wykaz wydatków majątkowych na rok 2008

 

Dział

 

Rozdział

 

Paragraf

 

L.P.

 

Nazwa zadania

Plan wydatków na 2008 rok ogółem

Źródła finansowania

Budżet gminy

GFOŚ
 i GW

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

900

90011

6110

 

Razem

500.000

 

500.000

 

 

 

1.

Budowa kanalizacji sanitarnej - kolektor tłoczny
Psary - Turek

500.000

 

500.000

010

01010

6050

 

Razem:

4.086.218

4.086.218

 

 

 

 

2.

Kanalizacja sanitarna w m. Laski i Rogów

4.019.218

4.019.218

 

 

 

 

3.

Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej  w m. Przykona - Bądków Pierwszy - Bądków  Drugi

25.000

25.000

 

 

 

 

4.

Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej  w m. Przykona -  Psary

25.000

25.000

 

 

 

 

5.

Budowa sieci wodociągowej
w m. Młyniska

17.000

17.000

 

600

60016

6050

 

Razem

2.194.947

2.194.947

 

 

 

 

6.

Budowa drogi w m. Bądków
Drugi

459.147

459.147

 

 

 

 

7.

Przebudowa  ulicy Zielonej
w m. Psary  

413.800

413.800

 

 

 

 

8.

Budowa ulic i parkingów

w m. Zimotki - tereny rekreacyjne

800.000

800.000

 

 

 

 

9.

Nawierzchnia asfaltowa na drodze w m. Sarbice

178.000

178.000

 

 

 

 

10.

Nawierzchnia asfaltowa na drodze Radyczyny - Sarbice

80.000

80.000

 

 

 

 

11.

Nawierzchnia asfaltowa na drodze w m. Gąsin

122.000

122.000

 

 

 

 

12.

Budowa chodnika Ulica Wiatraczna  w m. Psary

54.000

54.000

 

 

 

 

13.

Rozbudowa rowu przy drodze gminnej  Psary - Dąbrowa

28.000

28.000

 

 

 

 

14.

Budowa zatoki parkingowej
na drodze gminnej  w m. Żeroniczki

60.000

60.000

 

 

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

600

60053

6050

 

Razem

30.000

30.000

 

 

 

 

15.

Projekt e-gmina szerokopasmowy dostęp do internetu

30.000

30.000

 

630

63003

6050

 

Razem

400.000

400.000

 

 

 

 

16.

Budowa ciągu pieszo-rowerowego Przykona- Wichertów

400.000

400.000

 

700

70005

6050

 

Razem:

50.000

50.000

 

 

 

 

17.

Zakup gruntów

50.000

50.000

 

750

75023

6060

 

Razem:

5.700

5.700

 

 

 

 

18.

Zakup kserokopiarki
dla urzędu gminy

5.700

5.700

 

801

80104

6060

 

Razem :

13.000,-

13.000,-

 

 

 

 

19.

Zakup drewnianego placu zabaw

13.000,-

13.000,-

 

900

90015

6050

 

Razem:

53.000

53.000

 

 

 

 

20.

Budowa oświetlenia ulicznego
Ulica Spacerowa w m. Przykona

40.000

40.000

 

 

 

 

21.

Oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego Przykona- Wichertów 

8.000

8.000

 

 

 

 

22.

Przebudowa sieci elektroenergetycznej średniego napięcia w Psarach
(dokumentacja)

5.000

5.000

 

926

92605

6050

 

Razem:

794.000

794.000

 

 

 

 

23.

Budowa boiska wielofunkcyjnego  
w m. Psary

294.000

294.000

 

 

 

 

24.

Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Przykona

500.000

500.000

 

926

92605

6060

 

Razem:

26.000

26.000

 

 

 

 

25.

Zakup kosiarki samojezdnej
z osprzętem

26.000

26.000

 

926

92695

6050

 

Razem:

345.000

345.000

 

 

 

 

26.

Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego z placem zabaw w  Psarach

345.000

345.000

 

 

 

 

 

Ogółem:

8.497.865

7.997.865

500.000

 

 

 

                                                                                                      Załącznik Nr 3
                                                                                                      do Uchwały Nr XIX/118/08
                                                                                                      Rady Gminy Przykona
                                                                                                      z dnia 29 maja 2008 roku

 

 


Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na 2008 rok

 

 

 

Stan środków na 01-01- 2008 r.

                 

   382.600,00

 

Przychody

2.400.000,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2.400.000,00

 

90011

 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

2.400.000,00

 

 

0690

Wpływy z różnych opłat

2.400.000,00

 

Wydatki

2.400.000,00

 

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2.400.000,00

 

90011

 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

2.400.000,00

 

 

2960

Przelewy redystrybucyjne

1.900.000,00

 

 

6110

Wydatki inwestycyjne funduszy celowych

   500.000,00

 

 

 

Stan środków na 31-12-2008 r.

                

   382.600,00

 

 
 

 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XIX/118/08
Rady Gminy Przykona
z dnia  29 maja 2008 roku

 

        W budżecie gminy na 2008 rok wprowadza się zmiany po stronie

dochodów. Dochody zwiększa się o 289.973 zł.
Na podstawie zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego:
-   Nr FB.I-3.3011-170/08 z dnia 24 kwietnia 2008 roku wprowadza się  plan  dotacji celowej  w wysokości  26.320 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty - zakończenia dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej w okresie styczeń - sierpień 2008 r,
-  Nr FB.I-3.3011-170/08 z dnia 07 maja 2008 roku zwiększa się plan dotacji celowej na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" o kwotę 2.360 zł,
- Nr FB.I-3.3011-194/08 z dnia 12 maja 2008 roku ustalenie planu dotacji celowej z przeznaczeniem na  zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych  96.043 zł,
- Nr FB.I-3.3011-76/08 z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych (250 zł miesięcznie na pracownika) o 2.900 zł.

         Wprowadza się plan dotacji na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych droga w m. Bądków Drugi na podstawie Umowy dofinansowania Nr 155/2008  ze środków finansowych Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych  110.000 zł, oraz dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych  dotyczących roku 2007, które finansowane były z otrzymanej dotacji celowej w wysokości 850 zł, odsetek od oprocentowanych środków na rachunkach
bankowych i lokatach krótkoterminowych  51.500 zł. 

       Zmiany w budżecie wprowadza się również po stronie wydatków poprzez zwiększenia i zmniejszenia planu w działach:
- 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa  i sanitacyjna   wsi, zwiększa się plan na wydatki inwestycyjne o 17.000 zł,
  w związku  z wprowadzeniem nowego zadania pn. „ Budowa sieci wodociągowej w m. Młyniska".
   Dodaje się rozdział 01095- Pozostała działalność  oraz wprowadza się plan  wydatków na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju   napędowego  wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie  kosztów postępowania w sprawie zwrotu tego podatku  ( § 4300     1.597 zł, § 4430  94.160 zł,  § 4740  36 zł, § 4750  250 zł).       

 - 600 Transport i łączność , rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne, zwiększa się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn." Przebudowa ulicy
   Zielonej w m. Psary" o 7.000 zł i na zadaniu pn. „ Budowa drogi w m. Bądków Drugi" o 110.000 zł,  a zmniejsza się plan na zadaniu pn." Rozbudowa rowu    przy drodze gminnej Psary-Dąbrowa" o 12.000 zł.

- 630 Turystyka, w rozdziale 63003-Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, zmniejsza się plan wydatków  w § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia
   o 4.000 zł, a zwiększa się plan w § 4300 - zakup usług pozostałych o 4.000 zł,

   z przeznaczeniem na  opłaty za wynajem kontenera nad zbiornikiem wodnym Przykona.

- 750 Administracja publiczna, w  rozdziale 75023 -Urzędy gmin, zmniejsza sie plan  wydatków w   § 4210-   zakup materiałów i wyposażenia o 350 zł,
   §  4300- zakup usług pozostałych o 800 zł oraz w rozdziale75075 -  Promocja   jednostek  samorządu terytorialnego, w § 4210- zakup materiałów i wyposażenia o 3.000 zł,   

   §  4300 - zakup usług pozostałych o 3.000 zł, a zwiększa się plan w rozdziale  75095 - Pozostała działalność i dodaje się § 4740- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200 zł,
   §  4750 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  600 zł.

   Wprowadzony plan wydatków związany jest z realizacją projektu „Centra kształcenia na odległość na wsiach".
   Zwiększa się plan wydatków w § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe o 10.000 zł, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji do herbu, flagi i pieczęci  gminy w formie uzasadnienia historyczno- heraldycznego oraz opracowaniu wzorów graficznych.
 - 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , rozdział 75421- 

   Zarządzanie kryzysowe, zwiększa sie plan wydatków w § 4360 -opłaty z tytułu zakupu usług  telekomunikacyjnych telefonii komórkowej o 350 zł.

 - 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, zwiększa się  plan w § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników o 22.330 zł, §  4110 -   składki na ubezpieczenia społeczne o 3.440 zł, §  4120 - składki na Fundusz  Pracy o 550 zł. Środki  przeznaczone na sfinansowanie nauki języka angielskiego    od klasy pierwszej szkoły podstawowej.
   W rozdziale 80104 - Przedszkola, dodaje się  §  6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  13.000 zł. Środki przeznaczone na zakup drewnianego placu zabaw.
   Dodaje się rozdział 80130 - Szkoły zawodowe , § 2710 - dotacja na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 5.000 zł. Środki na dofinansowanie zakupu wyposażenia pracowni.
   W rozdziale 80195- Pozostała działalność, zwiększa się plan w § 4300 - zakup usług pozostałych o 1.000 zł, oraz dodaje się § 4210 - zakup materiałów
   i wyposażenia  9.000 zł. Środki stanowią udział własny w związku ze złożeniem wniosku o przyznanie dotacji  na monitoring wizyjny w szkołach. 
 - 852 Pomoc społeczna , rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, zwiększa się plan wydatków w § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników o 2.900 zł
   z przeznaczeniem na wypłaty dodatków pracownikom socjalnym, 

rozdział 85295 - Pozostała działalność, zwiększa się plan w § 3110 - Świadczenia  społeczne o 2.360 zł. Środki przeznaczone na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
   W rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane  za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne , dodaje się § 2910 - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości  70 zł.
   W rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, dodaje się § 2910 - zwrot dotacji wykorzystanych   niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości  780 zł.
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 -   

  Oczyszczanie miast i wsi, zwiększa się plan w § 4300 - zakup usług pozostałych  o 7.500 zł, z przeznaczeniem na sprzątanie dzikich wysypisk, opróżnianie   pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, zbieranie i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt.