Jesteś tutaj:   

U C H W A Ł A Nr XXII/147/08 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2008 roku

 

U C H W A Ł A Nr XXII/147/08

Rady Gminy Przykona

z dnia 30 października 2008 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Wichertów gm. Przykona 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142  poz. 1591 z późn. zm. / i art. 13 oraz art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2004 r.  Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. /, Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:

 

 § 1

 

Wyraża zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej  oznaczonej nr  149/1 o pow. 0,03 ha położonej w miejscowości Wichertów,
gm. Przykona,

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                         

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Nr XXII/147/08

Rady Gminy Przykona

z dnia 30 października 2008 roku

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Wichertów gm. Przykona 

Wymieniona w § 1 niniejszej uchwały nieruchomość gruntowa przejęte były na Skarb Państwa a obecnie stanowi mienie Gminy Przykona.

Na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2004 r. Nr 261,  poz. 2603 z późn. zm./ nieruchomości są zbywane w drodze bezprzetargowej jeżeli przedmiotem zbycia jest nieruchomość lub jej część, niezbędna do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność osoby, która zamierza tę nieruchomość lub jej część nabyć, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości.

Rozpatrując wnioski ewentualnego nabywcy spieniającego powyższy warunek, Rada Gminy postanawia wyrazić zgodę na zbycie w/w nieruchomości w drodze bezprzetargowej zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt. 6 wyżej cytowanej ustawy o gospodarce nieruchomościami.