Jesteś tutaj:   

U C H W A Ł A Nr XVII/108/08 Rady Gminy Przykona z dnia 19 marca 2008 roku

U C H W A Ł A  Nr XVII/108/08

Rady Gminy Przykona

z dnia 19 marca 2008 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Olszówka w drodze przetargu

  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ i art. 37 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 3  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm./, Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje :

 

§ 1

 

Wyraża zgodę na sprzedaż w drodze  przetargu  nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Olszówka, gm. Przykona, oznaczonej nr działki 155/1, o pow. 1,0500 ha.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Nr XVII/108/08

Rady Gminy Przykona

z dnia 19 marca 2008 roku

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej  położonej w miejscowości Olszówka w drodze przetargu

 

 

         Nieruchomość określona w § 1 uchwały stanowi gminny zasób nieruchomości i przeznaczona została do sprzedaży w drodze przetargu,  stosownie do przepisów ar. 37 ust. 1. art. 40 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm./.

Nieruchomość ta zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod aktywizację gospodarczą Gminy Przykona.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym /Dz. U. z  2001 r.  Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. /  do wyłącznej właściwości rady gminy należy określanie zasad nabycia, zbyciai obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy.