Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr XV/93/07 Rady Gminy Przykona z dnia 28 grudnia 2007 roku

 
Uchwała  Nr  XV/93/07   
Rady Gminy  Przykona
 z dnia 28 grudnia  2007 roku
 
zmieniająca uchwałę budżetową  na  2007 rok
  
 
          Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r  Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art.165,  art.184 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz.2104 ze zm.) Rada  Gminy Przykona uchwala  co następuje:
§ 1.
 
W Uchwale nr V/20/07 Rady Gminy Przykona z dnia 20 lutego 2007 roku w sprawie budżetu gminy na 2007 rok , zmienionej:
Zarządzeniem Nr 11/07 Wójta Gminy Przykona z dnia 16 marca 2007 roku,  Uchwałą Nr VI/30/07 Rady Gminy Przykona z dnia 28 marca 2007 roku,  Zarządzeniem Nr 15 /07 Wójta Gminy Przykona z dnia 11 kwietnia 2007 roku,  Uchwałą Nr VII/38/07 Rady Gminy Przykona z dnia 26 kwietnia 2007 roku,
 Zarządzeniem Nr 20/07 Wójta Gminy Przykona z dnia 16 maja 2007 roku,  Uchwałą nr IX/39/07 Rady Gminy Przykona z dnia 31 maja 2007 roku  Uchwałą Nr X/44/07 Rady Gminy Przykona z dnia 05 lipca 2007 roku,  Zarządzeniem nr 31/07 Wójta Gminy Przykona z dnia 20 lipca 2007 roku,  Uchwałą nr XI/54/07 Rady Gminy Przykona z dnia  13 sierpnia 2007 roku,  Zarządzeniem Nr 35/07 Wójta Gminy Przykona z dnia 22 sierpnia 2007 roku,  Uchwałą Nr XII/60/07 Rady Gminy Przykona z dnia 25 września 2007 roku,  Zarządzeniem Nr 44/04 Wójta Gminy Przykona z dnia 15 października 2007 roku,  Zarządzeniem Nr 47/07 Wójta Gminy Przykona z dnia 30 października 2007 roku,  Uchwałą Nr XIII/65/07 Rady Gminy Przykona z dnia 14 listopada 2007 roku,  Zarządzeniem Nr 53/07 Wójta Gminy Przykona z dnia 05 grudnia 2007 roku,  Uchwałą Nr XIV/87/07 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2007 roku       wprowadza się następujące zmiany:
 1. W § 1 ust.1 uchwały budżetowej zwiększa się dochody o kwotę 41.499 zł,     kwotę dochodów 17.148.416 , zastępuje się kwotą 17.189.915 zł    
Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej.
  Zwiększa  się    
- w dziale 801 rozdział 80195 § 2030                   48.379
      
Zmniejsza się :
- w dziale 852 rozdział 85214 § 2030         6.880
 
 2. W § 2 ust.1 uchwały budżetowej zwiększa się wydatki o kwotę  41.499 zł  
    kwotę wydatków 19.628.222 zł, zastępuje się kwotą  19.669.721 zł    
Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej:
    Zwiększa się:
    - w dziale 750 rozdział 75011 § 4110                     27 zł    
- w dziale 750 rozdział 75011 § 4440                       1 zł    
- w dziale 750 rozdział 75023 § 4750                   900 zł    
- w dziale 751 rozdział 75101 § 4170                       1 zł    
- w dziale 801 rozdział 80101 § 4210              10.000 zł    
- w dziale 801 rozdział 80101 § 4260                3.200 zł    
- w dziale 801 rozdział 80104 § 4210                5.000       
- w dziale 801 rozdział 80104 § 4260                1.100 zł    
- w dziale 801 rozdział 80110 § 4210                8.000 zł    
- w dziale 801 rozdział 80110 § 4260                   300 zł    
 - w dziale 801 rozdział 80195 § 4300              48.379
 
                                                                 ------------------------    
 Razem :                                                           76.908  
Dodaje się :
- w dziale 700 rozdział 70005 § 4590                  29.000
 
   Zmniejsza się:
- w dziale 700 rozdział 7005 § 3030              29.000
- w dziale 750 rozdział 75011 § 4430                   28 zł   
- w dziale 750 rozdział 75023 § 4430                 900 zł    
- w dziale 751 rozdział 75101 § 4120                     1 zł   
- w dziale 801 rozdział 80101 § 4110            10.000 zł   
- w dziale 801 rozdział 80101 § 4270              3.000 zł   
- w dziale 801 rozdział 80101 § 4410                 200 zł   
- w dziale 801 rozdział 80104 § 4010              1.100 zł   
- w dziale 801 rozdział 80104 § 4110              5.000 zł   
- w dziale 801 rozdział 80110 § 4110              8.000 zł   
- w dziale 801 rozdział 80110 § 4370                 300 zł   
- w dziale 852 rozdział 85214 § 3110              6.880 zł  
                                                                 ------------------------  
Razem :                                                         64.409    
 
3. W § 2 ust.2 pkt.1 wydatki bieżące w  wysokości 15.765.523 zł ,   
zastępuje się kwotą  15.807.022 .
 
4. W § 2ust.4 pkt.1 wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wprowadza się zmiany:
Zmniejsza się: - w dziale 751 rozdział 75101 § 4120  o 1 zł
Zwiększa się: - w dziale 751 rozdział 75101 § 4170  o 1 zł  
§ 3.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Uzasadnienie do Uchwały
Nr XV/93/07 Rady Gminy Przykona
z dnia 28 grudnia  2007 roku
 
 
         W budżecie Gminy na  2007 rok wprowadza się zmiany po stronie dochodów. Na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego(Nr FB.I-6.3011-763/07 z dnia 21 -12 -2007r) zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie  pracodawcom kosztów  kształcenia młodocianych pracowników  48.379 zł,  (Nr FB.I-6.3011-758/07 z dnia 21-12-2007 r ) zmniejsza się plan dotacji celowej na wypłatę zasiłków  okresowych z pomocy społecznej o 6.880 zł.  
                Wprowadza się zmiany w budżecie Gminy po stronie wydatków poprzez zwiększenie planu na : - składki na ubezpieczenie społeczne w rozdziale urzędy wojewódzkie (   dofinansowanie zadań zleconych ze środków własnych) o 27 zł, odpisy na
  zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 1 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji w rozdziale   urzędy gmin o 900 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w rozdziale urzędy naczelnych organów  władzy   państwowej , kontroli  i ochrony prawa o 1 zł, - zakup oleju opałowego o 10.000 zł, opłaty za energię  o 3.200   w rozdziale   szkoły podstawowe, - zakup oleju opałowego o 5.000 zł, opłaty za energię  o 1.100   w rozdziale   przedszkola, - zakup oleju opałowego o 8.000 zł, opłaty za energię  o 300 zł  w rozdziale   gimnazja,
- wypłatę dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych   pracowników w rozdziale pozostała działalność o 48.379 .
Zmniejsza się plan wydatków na: - różne opłaty i składki w rozdziale urzędy wojewódzkie o 28 zł,
- różne opłaty i składki w rozdziale urzędy gmin o 900 zł, - składki na Fundusz Pracy rozdziale urzędy naczelnych organów  władzy   państwowej , kontroli  i ochrony prawa o 1 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne o 10.000 zł, zakup usług remontowych   o 3.000 zł, podróże służbowe krajowe o 200 zł,  w rozdziale szkoły podstawowe,  - wynagrodzenia osobowe pracowników ( z tytułu oszczędności powstałych w   związku z nie przystąpieniem  do procedur awansu zawodowego przez nauczyciela)   o 1.100 , składki na ubezpieczenia społeczne o 5.000 , w rozdziale przedszkola, - składki na ubezpieczenia społeczne o 8.000 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telefonii   stacjonarnej o 300 zł w rozdziale gimnazja, - świadczenia społeczne o 6.880 zł w rozdziale zasiłki i pomoc w naturze oraz składki   na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ( środki zmniejszone decyzją Wojewody   Wielkopolskiego).  
 
   W rozdziale  gospodarka gruntami i nieruchomościami plan w paragrafie (3030) różne wydatki na rzecz osób fizycznych  29.000 zł, zastępuje się paragrafem (4590) kary i odszkodowania na rzecz  osób fizycznych 29.000 . Zmianę w klasyfikacji wydatków wprowadza się na podstawie wyjaśnienia Ministerstwa Finansów Departament Finansów Samorządu Terytorialnego Nr ST1-4834-676/BM/2007/1270, iż wydatki na wypłatę odszkodowania z tytułu zajęcia nieruchomości pod drogi publiczne powinny zostać ujęte w  paragrafie 4590.