Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr XV/ 94 /07 Rady Gminy Przykona z dnia 28 grudnia 2007 roku

                                                 
Uchwała Nr XV/ 94 /07
Rady Gminy Przykona
z dnia 28 grudnia 2007 roku
 
 
w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
 
 
                      Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r  Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz  art.191 ust. 2,3 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:
 
§ 1.
1. W załączniku Nr 1 do uchwały ustala się:
    1) wykaz planowanych wydatków budżetu gminy, które w 2007 roku nie wygasają  z upływem roku budżetowego ogółem  1.276.362 zł ,    
2) ostateczne terminy dokonania wydatków o których mowa w pkt.1,  2. Ustala się plan finansowy wydatków o których mowa w ust.1 pkt 1 , stanowiący   
     załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały  .
§ 2.
 1. Kwoty wydatków o których mowa w  § 1 ust.1 pkt 1 powinny zostać wykonane
     w terminach ustalonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały , a po upływie   
     tych terminów niewykorzystane środki zostaną przekazane na rachunek
     budżetu  gminy .
2. Wójt Gminy Przykona przedłoży Radzie Gminy informacje o wykorzystaniu kwot  
    wydatków wymienionych w  § 1 , które nie wygasają z dniem 31 grudnia 2007roku       
    w terminie do dnia 31 października 2008 roku .
 
§ 3.
 
   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .
 
§ 4.
 
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
 
 
                                                                       
 
 
                                                                    
 
 
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XV/ 94/07
z dnia 28 grudnia  2007 roku
 
 
 
Wykaz planowanych wydatków budżetu gminy ,
które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
 
L.p.
Wyszczególnienie
Dział
Kwota
w złotych
Termin realizacji
1.
Kanalizacja sanitarna
w m. Laski i Rogów
010
1.218.183,-
30.09.2008r.
2.
Budowa ulicy Zielonej
w m. Psary
600
28.779,-
31.05.2008r.
3.
Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona
710
29.400,-
30.04.2008r.
 
                                                                              Załącznik Nr 2
                                                                                               do Uchwały Nr XV/ 94/07
                                                                                           Rady Gminy Przykona
                                                                                             z dnia 28 grudnia 2007r.
 
 
Plan finansowy  wydatków budżetu gminy ,
które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
 
Dział
Rozdział
Paragraf
Treść
Plan wydatków w złotych
010
 
 
Rolnictwo i łowiectwo
1.218.183,-
 
01010
 
Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi
1.218.183,-
 
 
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
1.218.183,-
600
 
 
Transport i łączność
28.779,-
 
60016
 
Drogi publiczne gminne
28.779,-
 
 
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
28.779,-
710
 
 
Działalność usługowa
29.400,-
 
71004
 
Plany zagospodarowania przestrzennego
29.400,-
 
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
29.400,-
 
 
 Uzasadnienie
do Uchwały Nr XV/ 94 /07
 Rady Gminy Przykona
 z dnia  28 grudnia 2007roku
 
 
          Ustawa o finansach publicznych w art. 191 umożliwia Radzie Gminy ustalenie wykazu wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego .
Zaplanowane wydatki w budżecie gminy 2007 roku , a nie zrealizowane ustala się w wykazie wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego , jednocześnie określając ich wysokość i termin realizacji .
Wykaz obejmuje wydatki majątkowe i bieżące , takie jak :
- kanalizacja sanitarna w m. Laski i Rogów ,
- budowa ulicy Zielonej w m. Psary ,
- sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego Gminy Przykona .