Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr XIV/89/07 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2007 roku

 
 
Uchwała Nr XIV/89/07
Rady Gminy Przykona
z dnia 19 grudnia 2007 roku
 
 
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na wykonanie zadania pn. "Kanalizacja sanitarna w m. Laski i Rogów"
 
 
               Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.e  i art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142  poz. 1591 ze zm.) Rada  Gminy Przykona uchwala co następuje:
§ 1.
 
Postanawia sie zaciągnąć zobowiązanie na wykonanie zadania pn. "Kanalizacja sanitarna w m. Laski i Rogów "  na 2008 rok na kwotę  3.869.218 zł Przewidywany koszt zadania wynosi 5.180.353 zł, w tym wykonane wydatki w 2006 r  48.500 zł, planowane wydatki w budżecie 2007 roku  1.262.635 zł.
§ 2.
Zobowiązanie określone w § 1 zostanie sfinansowane z dochodów  własnych gminy z tytułu podatków i opłat  i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
 
§ 3.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
 § 4.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
  
 
 
 
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XIV/89/07
Rady Gminy Przykona
z dnia 19 grudnia 2007 roku
 
 
 W roku 2006 przystąpiono do realizacji zadania  inwestycyjnego pn: "Budowa  kanalizacji sanitarnej w miejscowości Laski i Rogów".
Pierwszym etapem było opracowanie dokumentacji technicznej.
W 2007 roku zakończono opracowanie dokumentacji i przeprowadzono  procedury przetargowe. W wyniku postępowania przetargowego wybrano   wykonawcę na budowę powyższego zadania.                Wartość najkorzystniejszej oferty wynosi 5.081.853,45 zł.  
W bieżącym roku w budżecie zabezpieczono  kwotę 1.262.635 zł.
Zaciągnięcie zobowiązania w kwocie 3.869.218  zł  pozwoli na realizację  tego zadania w 2008 roku.