Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr XIV/88/07 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2007 roku

 Uchwała  Nr XIV/88/07
Rady Gminy Przykona
z dnia 19 grudnia 2007 roku
  
w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych oraz ich przeznaczenia oraz wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych
 
 
        Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r  Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 22 ust. 3 i ust.4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych ( Dz. U.  Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:
§ 1.
 
Ustala się,  że źródłami dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Przykona, są :
1) opłaty za posiłki  w stołówce szkolnej,
2) czynsz za wynajem sal i pomieszczeń szkolnych,
3) opłaty za korzystanie z urządzeń szkolnych, komputerów i wyposażenia,
4) opłaty za korzystanie z sali gimnastycznej, boiska oraz sprzętu sportowego,
5) opłaty z tytułu organizowania dla dzieci i młodzieży  wypoczynku w okresie  wakacji letnich i zimowych, wyjazdów śródrocznych, obozów,
6) odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej pięciu godzin,
7) dochody ze zbiórek i sprzedaży surowców wtórnych,
8) odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym dochodów własnych.
     § 2.
 
1. Dochody własne o których mowa w § 1 pkt.2 - 8, przeznacza się na:    
- sfinansowanie wydatków bieżących związanych z uzyskiwaniem przez jednostkę dochodów własnych z tych tytułów;    
- na bieżące remonty jednostki budżetowej.
2. Dochody własne,  o których mowa w § 1 pkt. 1, przeznacza się na :    
- zakup artykułów żywnościowych niezbędnych do przyrządzania posiłków.
3. Dochody własne, o których mowa w § 1 pkt. 1-8, przeznacza się na:    
- koszty obsługi rachunku bankowego.
§ 3.
 
Rachunki dochodów własnych tworzą prowadzone przez Gminę Przykona jednostki: 1) Zespół Szkół w Przykonie 2) Szkoła Podstawowa w  Sarbicach 3) Szkoła Podstawowa w Boleszczynie.
 
 § 4.
 
Obsługę finansowo-księgową rachunków dochodów własnych gromadzonych na odrębnym rachunku bankowym prowadzą dyrektorzy jednostek, o których mowa w § 3 uchwały.
§ 5.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku.
    
 
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XIV/88/07  
Rady Gminy Przykona  
z dnia 19 grudnia  2007 roku
   
                     Ustawa o finansach publicznych w art. 22 ust.3 i 4 uprawnia Radę   Gminy do podjęcia uchwały  w której ustala źródła dochodów  własnych  oraz ich przeznaczenie, a także wskazuje jednostki budżetowe,  które   utworzą rachunek dochodów własnych.
Utworzenie rachunku dochodów własnych przyczyni się do wyzwalania aktywności jednostek w pozyskiwaniu źródeł  dochodów i tym samym do wzbogacania ich budżetów.