Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr XIV/87/07 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2007 roku

Uchwała  Nr XIV/87/07    
Rady Gminy  Przykona
  z dnia 19 grudnia  2007 roku
 
zmieniająca uchwałę budżetową  na  2007 rok
 
 
       Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r  Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art.165, art.166, art.184 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz.2104 ze zm.) Rada  Gminy Przykona uchwala  co następuje:
§ 1.
 
W Uchwale nr V/20/07 Rady Gminy Przykona z dnia 20 lutego 2007 roku w sprawie budżetu gminy na 2007 rok , zmienionej:
Zarządzeniem Nr 11/07 Wójta Gminy Przykona z dnia 16 marca 2007 roku,  Uchwałą Nr VI/30/07 Rady Gminy Przykona z dnia 28 marca 2007 roku,  Zarządzeniem Nr 15 /07 Wójta Gminy Przykona z dnia 11 kwietnia 2007 roku,  Uchwałą Nr VII/38/07 Rady Gminy Przykona z dnia 26 kwietnia 2007 roku,  Zarządzeniem Nr 20/07 Wójta Gminy Przykona z dnia 16 maja 2007 roku,  Uchwałą nr IX/39/07 Rady Gminy Przykona z dnia 31 maja 2007 roku  Uchwałą Nr X/44/07 Rady Gminy Przykona z dnia 05 lipca 2007 roku,  Zarządzeniem nr 31/07 Wójta Gminy Przykona z dnia 20 lipca 2007 roku,  Uchwałą nr XI/54/07 Rady Gminy Przykona z dnia  13 sierpnia 2007 roku,  Zarządzeniem Nr 35/07 Wójta Gminy Przykona z dnia 22 sierpnia 2007 roku,  Uchwałą Nr XII/60/07 Rady Gminy Przykona z dnia 25 września 2007 roku,  Zarządzeniem Nr 44/04 Wójta Gminy Przykona z dnia 15 października 2007 roku,  Zarządzeniem Nr 47/07 Wójta Gminy Przykona z dnia 30 października 2007 roku,  Uchwałą Nr XIII/65/07 Rady Gminy Przykona z dnia 14 listopada 2007 roku,  Zarządzeniem Nr 53/07 Wójta Gminy Przykona z dnia 05 grudnia 2007 roku,     wprowadza się następujące zmiany:
 1. W § 1 ust.1 uchwały budżetowej zwiększa się dochody o kwotę 36.173 zł,     kwotę dochodów 17.112.243 zł, zastępuje się kwotą 17.148.416 zł     Wprowadza się zmiany w Załączniku nr 1 do uchwały budżetowej.
 
  Zwiększa  się:
     - w dziale 758 rozdział 75801 § 2920                   1.000 zł
     - w dziale 801 rozdział 80101 § 0750                   7.860 zł 
 
 
 
      - w dziale 852 rozdział 85214 § 2010                   1.500 zł                                                                             ----------------      Razem:                                                                 10.360 zł
 
Dodaje się :
 
- w dziale 801 rozdział 80101 § 2707         25.813 zł
 2. W § 2 ust.1 uchwały budżetowej zwiększa się wydatki o kwotę  36.173 zł  
    kwotę wydatków 19.592.049 zł, zastępuje się kwotą  19.628.222 zł     Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej:
    Zwiększa się:
- w dziale 801 rozdział 80101 § 4010                1.000 zł    
- w dziale 801 rozdział 80101 § 4210                3.461 zł    
- w dziale 801 rozdział 80101 § 4217                1.222 zł     
- w dziale 801 rozdział 80101 § 4240                2.785 zł    
- w dziale 801 rozdział 80101 § 4307                2.293 zł    
-w dziale 801 rozdział 80101 § 4427              22.298 zł    
- w dziale 801 rozdział 80101 § 4750                5.075 zł      
- w dziale 852 rozdział 85214 § 3110                1.500 zł    
- w dziale 926 rozdział 92605 § 4210                1.000 zł       
                                                                 ------------------------    
Razem :                                                           40.634 zł
 
   Zmniejsza się:
 
- w dziale 801 rozdział 80101 § 4217                 429 zł   
- w dziale 801 rozdział 80101 § 4307                 895 zł    
- w dziale 801 rozdział 80101 § 4427               2.137zł   
- w dziale 926 rozdział 92605 § 2830              1.000 zł    
                                                               ------------------------   Razem :                                                             4.461zł   
 
3. W § 2 ust.2 pkt.1 wydatki bieżące w  wysokości 15.729.350 zł ,    zastępuje się kwotą  15.765.523 zł.
4.W § 2 ust.4 pkt.1 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji    rządowej i innych zadań zleconych ustawami, dokonuje się zwiększenia planu    wydatków  wynikającego ze zmiany wysokości dotacji.    Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie w treści załącznika    Nr 1 do niniejszej uchwały.    
5. W § 2 ust.3 uchwały budżetowej, wydatki związane z wieloletnimi  programami
    inwestycyjnymi w latach 2007 - 2009, załącznik nr 5 do uchwały budżetowej     otrzymuje w treści brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
 
 
§ 3.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
 
 
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
   
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XIV/87/07
Rady Gminy Przykona
z dnia 19 grudnia  2007 roku
 
 
                     W budżecie Gminy na  2007 rok wprowadza się zmiany po stronie dochodów. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego(Nr FB.I-4.3011-681/07 z dnia 15 -11 -2007r) zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych o 1.500 zł. Zawiadomienie z Ministerstwa Finansów Nr ST5-4822-27g/BKU/07 z dnia 22 listopada 2007 roku w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na  2007 rok  o 1.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art.88Karty Nauczyciela.  Otrzymana na podstawie zawartej Umowy Nr 06/SPC/06-0868/P1 ( Program Unii Europejskiej Socrates - Comenius) druga transza środków w wysokości 2.987,10 zł. Na podstawie zawartej Umowy Finansowej - Program uczenie się przez całe życie (1) - Comenius Partnerski Projekt Szkół - Umowa nr -07-POL01- CO06- 00169-2 otrzymana pierwsza transza środków w wysokości 22.826,24 zł.  Zwiększa się plan dochodów w dziale oświata i wychowanie w rozdziale szkoły  podstawowe z tytułu czynszu  najmu pracowni komputerowej o 7.860 zł.
 
                 Wprowadza się zmiany w budżecie Gminy po stronie wydatków poprzez zwiększenie planu na : - wynagrodzenia osobowe w szkole podstawowej o 1.000 zł, - zakup wyposażenia pracowni komputerowej w niezbędne pomoce   dydaktyczne o 2.785 zł, - zakup programów komputerowych  o 5.075 zł, - wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej o 1.500 zł. - zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale  zadania w zakresie kultury   fizycznej i sportu o 1.000 zł. Zwiększa się plan wydatków na realizację Programu Unii Europejskiej Socrates - Comenius w szkole podstawowej w związku z otrzymaniem drugiej transzy środków o  2.987 zł  (§ 4217 o 222 zł, § 4307 o 793 zł, § 4427 o 1.972 zł).
Zmniejsza się zaangażowane środki własne w realizację w/w programu o 3.461 zł, a  o tą kwotę zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów . Wprowadza się plan wydatków na realizację Porgramu " Comenius Partnerski Projekt Szkół" w kwocie 22.826 zł  ((§ 4217- 1.000 zł, § 4307- 1.500 zł, § 4427 - 20.326 zł). Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w paragrafie dotacja celowa z budżetu na finansowanie  lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji  pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o 1.000 zł.
Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej, stanowiącym wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi  w latach 2007 - 2009,
 
 
w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym uległa zmniejszeniu wartość zadania pn." Kanalizacja sanitarna w m. Laski i Rogów". Łączne nakłady finansowe wynosiły  6.379.500 zł, a obecnie stanowią 5.180.353 zł.