Jesteś tutaj:   

UCHWAŁA Nr XIV/86/07 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2007 roku

 
UCHWAŁA Nr  XIV/86/07
Rady Gminy Przykona
z dnia 19 grudnia 2007 roku
 
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Przykona.
 
                     Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r
o samorządzie gminnym( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)  i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, z późn. zm.) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje :
 
§ 1
 W celu wspierania rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Przykona wprowadza się zwolnienia z podatku od nieruchomości na zasadach określonych w niniejszej uchwale.
 
§ 2
Ilekroć w uchwale mowa jest o:
1.    przedsiębiorcy- rozumie się przez to podmioty zaangażowane w działalność gospodarczą,
2.    pracowniku - rozumie się przez to osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu,
3.    nowym stanowisku pracy - rozumie się przez to nowe miejsce pracy, na którym będzie zatrudniony pracownik,
4.    przedsiębiorcy podejmującym po raz pierwszy działalność gospodarczą na terenie gminy- rozumie się przez to przedsiębiorcę, który nigdy wcześniej nie figurował  w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez właściwy organ ewidencyjny oraz nie jest następcą prawnym poprzedniego podmiotu gospodarczego lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej nie obejmowało terenu Gminy Przykona,
 
  § 3
 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budowle, budynki lub ich części   wykorzystywane na prowadzenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorców podejmujących po raz pierwszy działalność na terenie gminy, pod warunkiem prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę przez okres zwolnienia oraz co najmniej dwa lata po jego ustaniu.
 2. Zwolnienie wymienione w ust. 1 przysługuje na okres 3 lat poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym rozpoczęto działalność gospodarczą, a jeżeli działalność rozpoczęto w nowowybudowanym budynku lub jego części, albo budowli lub jej części, poczynając od dnia 1 stycznia roku następnego. 
 
§ 4
 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorców na terenie Gminy Przykona  pod warunkiem utworzenia nowych stanowisk pracy. Kwotę zwolnienia z podatku od nieruchomości ustala się w wysokości należnej od 40 m2 budynku za każde nowopowstałe stanowisko pracy. Zwolnienie przysługuje pod warunkiem utrzymania  zwiększonego poziomu zatrudnienia przez cały okres zwolnienia oraz wykorzystywania budynków do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres zwolnienia oraz co najmniej dwóch lat po jego ustaniu.
 2. Zwolnienie wymienione w ust.1 przysługuje na okres 3 lat począwszy od 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przedsiębiorca utworzył nowe stanowiska pracy.
 3. Warunek utworzenia nowych stanowisk pracy uważa się za spełniony, jeżeli nastąpił u przedsiębiorcy wzrost zatrudnienia w stosunku do średniego poziomu zatrudnienia w okresie sześciu miesięcy przed utworzeniem nowych stanowisk pracy.
 
  § 5
 1. Kwota zwolnień wymienionych w   § 3 i 4 nie może przekroczyć wymiaru pełnego należnego Gminie podatku od nieruchomości.
 2. Warunkiem skorzystania ze zwolnień przysługujących na podstawie  § 3 i 4 niniejszej uchwały jest złożenie przez przedsiębiorcę pisemnego wniosku, w terminie 2 miesięcy od dnia nabycia uprawnień do skorzystania ze zwolnienia, wraz z:
ˇ    deklaracją lub informacją na podatek od nieruchomości wykazując nieruchomości podlegające zwolnieniu,
  • zaświadczeniami o uzyskanej pomocy de minimis oraz informację o każdej innej niż de minimis pomocy ( uzyskanej nie tylko w okresie 3-letnim)dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych, na które udzielana jest pomoc na podstawie przedmiotowej uchwały albo oświadczenie, że przedsiębiorca z takiej pomocy nie korzystał,
ˇ    oświadczeniem, iż podmiot ubiegający się o prawo do zwolnienia z niniejszej uchwały nie znajduje sie w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244  z 1.10.2004 roku).
  • oświadczeniem o zobowiązaniu się do prowadzeniu działalności gospodarczej przez okres co najmniej dwóch lat po zakończeniu zwolnienia
ponadto do zwolnienia wynikającego z  § 4 należy dołączyć:
ˇ    potwierdzone kserokopie deklaracji miesięcznych ZUS DRA z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających utworzenie nowych stanowisk pracy,
ˇ    potwierdzone kserokopie deklaracji zgłoszeniowych na ubezpieczenie społeczne ZUS pracowników, z tytułu zatrudnienia których przedsiębiorca korzysta ze zwolnienia,
ˇ    oświadczenie wg ustalonego wzoru, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 
   § 6
 1. Zwolnienia , o których mowa w niniejszej uchwale stanowią pomoc de minimis, zgodnie z  rozporządzeniem Komisji ( WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis ( Dz.U. UE L 379 z 28.12.2006).
 2. Przedsiębiorca może uzyskać pomoc, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis, otrzymanej w okresie trzech kolejnych lat podatkowych, nie przekracza kwoty 200 000 euro, a dla działających w sektorze transportu drogowego kwoty 100 000 euro.
 
 1. Zwolnienia z podatku od nieruchomości nie może uzyskać przedsiębiorca , który posiada zaległe zobowiązania finansowe wobec Gminy Przykona.
 
   § 7
 1. Przedsiębiorca korzystający ze zwolnień, o których mowa w § 3 i 4  zobowiązany jest do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego do złożenia, według stanu na dzień     1 stycznia roku podatkowego informacji dotyczących:
 • zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis oraz informację o każdej innej niż de minimis pomocy ( uzyskanej nie tylko w okresie 3-letnim)dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych, na które udzielana jest pomoc na podstawie przedmiotowej uchwały albo oświadczenie, że przedsiębiorca z takiej pomocy nie korzystał,
ˇ    oświadczenia w formie pisemnej o poziomie zatrudnienia,
ˇ    oświadczenia, iż podmiot ubiegający się o prawo do zwolnienia z niniejszej uchwały nie znajduje sie w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244  z 1.10.2004 roku).
 1. Przedsiębiorca jest zobowiązany do zawiadomienia organu podatkowego, w ciągu 14 dni o utracie warunków do zwolnienia udzielonego na podstawie niniejszej uchwały. Przedsiębiorca ten traci prawo do zwolnienia od 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym wystąpiły okoliczności powodujące utratę tego prawa.
 2. Przedsiębiorca, który nie dopełnił obowiązku terminowego zawiadomienia organu podatkowego o utracie warunków do zwolnienia zobowiązany jest do zapłaty należnego podatku za okres korzystania ze zwolnienia wraz z odsetkami za zwłokę.
 3. Przedsiębiorca, który nie wykona określonego w § 3 ust.1 i    § 4 ust.1 obowiązku prowadzenia działalności gospodarczej jest zobowiązany do zapłaty należnego podatku za okres korzystania ze zwolnienia  wraz z odsetkami za zwłokę w wysokości odsetek dla zaległości podatkowych.
 
  § 8
Traci moc Uchwała Nr XXIX/160/05 Rady Gminy Przykona z dnia 25 stycznia 2005r w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Przykona.
   § 9
            Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.
 
   § 10
            Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 
                                                                                     Załącznik Nr 1 do
                                                                                                        Uchwały NrXIV/86/07
                                                                                                              Rady Gminy Przykona 
                                                                                                          z dnia 19 grudnia 2007r                      
 
 
OŚWIADCZENIE
 
Oświadczam, że ......................................................................................................
                                 ( imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy)
 
 
.........................................                    ...................................                          .....................
                    NIP                                    PESEL/REGON                                  SYMBOL PKD
 
 
...................................................................................................................................
                                                 ( adres zamieszkania lub adres siedziby)
 
w ................... roku utworzyłem nowe stanowiska pracy w rozumieniu Uchwały
Nr XIV/86/07 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2007r w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Przykona,
w liczbie ...........................................................
 
 
 
 
 
 
........................                                                      ..............................................
      Data                                                                            Czytelny podpis
 
 
 
 
UZASADNIENIE
do Uchwał Nr  XIV/86/07
Rady Gminy Przykona
z dnia 19 grudnia 2007roku
 
 
Przepisy ustawy  z dnia 12  stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) dają możliwość wprowadzenia przez Radę Gminy, w podatku od nieruchomości, innych zwolnień przedmiotowych, niż określonych w w/w ustawie w tym zwolnień mających na celu rozwój przedsiębiorczości na terenie Gminy. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej ( Dz. U. z 2007r Nr 59, poz. 404 ze zmianami) oraz szeregu innych aktów prawa wspólnotowego wprowadzenie powyższych zwolnień stanowi pomoc publiczą.
Rozporządzenia Komisji Europejskiej jak i również ustawodastwo krajowe w zakresie programów pomocowych, w tym również pomocy de minimis z dniem 31 grudnia 2006r utraciły ważność. Zgodnie z prowadzoną przez Unię Europejską polityką w zakresie pomocy publicznej zostały przyjęte nowe akty prawne, które będą obowiązywać w latach 2007-2013. W związku z powyższym zasadne było dostosowanie i zmienienie warunków udzielania pomocy publicznej  ustalonych  w poprzednim akcie prawa miejscowego tj. Uchwałe
Nr XXIX/160/05 Rady Gminy Przykona z dnia 27 stycznia 2005 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Przykona.