Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr XIV/85/07 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2007 roku

  
Uchwała  Nr  XIV/85/07
Rady Gminy  Przykona
z dnia 19 grudnia 2007 roku
 
 
w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa  oraz wyznaczenia  inkasentów i wynagrodzenia za inkaso .
 
 
      Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z 2001 r  Nr 142  poz.1591 ze zm. ) , art.6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r Nr 136  poz.969 ze zm.), art.6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych  (Dz. U.z 2006 r  Nr 121 poz.844 ze zm.), art.6 ust.8  ustawy z dnia 30 października 2002 r  o podatku leśnym ( Dz.U. Nr  200 poz. 1682 ze zm.) art.47  § 4 a ustawy z dnia 29  sierpnia 1997 r - Ordynacja podatkowa  ( Dz. U. z 2005 Nr 8 poz.60 ze zm.)Rada  Gminy Przykona uchwala co następuje:
 
§ 1.
Zarządza się na terenie gminy pobór podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości  należnych od osób fizycznych w drodze inkasa.
 
§ 2.
 
1. W poszczególnych sołectwach Gminy Przykona do poboru wymienionych w § 1     podatków określa się inkasentów w osobach sołtysów. 2. Ustala się termin płatności przez inkasentów poszczególnych rat podatku rolnego,     podatku leśnego i podatku od nieruchomości na trzeci dzień roboczy występujący     po ostatnim dniu, w którym wpłata podatku przez podatnika  zgodnie z przepisami
    prawa podatkowego powinna nastąpić.
 
§ 3.
 
Ustala się wynagrodzenie  za inkaso jednej raty podatku rolnego, podatku leśnego  i podatku od nieruchomości dla sołtysów w wysokości określonej w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
 
§ 4.
 
Inkasenci otrzymają wynagrodzenie w ciągu jednego miesiąca od ustawowego terminu płatności każdej raty podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości.
 
 
§ 5.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
 
§ 6.
 
Traci moc uchwała Nr V/22/07 Rady Gminy Przykona z dnia 20 lutego 2007 roku   w sprawie  poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz  wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
 
 
§ 7.
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
   
 
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIV/85/07   
Rady Gminy Przykona  
z dnia 19 grudnia  2007 roku
 
 
ustalający wysokość wynagrodzenia za inkaso jednej raty podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości dla poszczególnych sołtysów.
 
 
 
L.p.
Nazwisko i imię
Sołectwo
Kwota      zł
1.
Banasiak  Kazimierz
Ewinów
471,00
2.
Czaja Mieczysław
Gąsin
521,00
3.
Bryl Stanisław
Posoka
384,00
4.
Warych Władysław
Laski
417,00
5.
Wypiór Roman
Żeroniczki
503,00
6.
Sekura Mirosław
Przykona
539,00
7.
Kurzawa Józef
Wichertów
521,00
8.
Kacała Helena
Bądków Pierwszy
503,00
9.       
Świerczyński Waldemar
Psary
539,00
10.
Krysztofowicz Danuta
Bądków Drugi
521,00
11.
Misiak Władysław
Sarbice
401,00
12.
Mintus Józef
Dąbrowa
417,00
13.
Papierkowski Ryszard
Smulsko
503,00
14.
Pietrzak Grzegorz
Rogów
471,00
15.
Potasiński Józef
Boleszczyn
521,00
16.
Łukasik Henryk
Radyczyny
434,00
17.
Świtaj Ewa
Kaczki Plastowe
451,00
18.
Gajewski Michał
Olszówka
367,00
 
R a z e m :
 
8.484,00
  
 
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XIV/85/07  
Rady Gminy Przykona  
z dnia 19 grudnia 2007 roku
 
 
                w sprawie ustalenia poboru  podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w  drodze inkasa przez sołtysów oraz  ustalenie wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 
    W uchwale określono inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, w osobach sołtysów oraz wynagrodzenie za inkaso jednej raty w/w podatków. Ustalone wynagrodzenie na 2008 rok zwiększono o 3%.