Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr XIV/82/07 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2007 roku

Uchwała  Nr  XIV/82/07
 Rady Gminy Przykona
z dnia  19 grudnia 2007 roku  
 
 
w sprawie  budżetu gminy na 2008rok
 
 
                   Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit.d i 10   ustawy z dnia 8 marca 1990r  o samorządzie  gminnym (Dz. U. z 2001 r  Nr 142 poz.1591 ze zm.) oraz  art.165, art. 166, art.173, art.182, art.184, art. 188 ust. 2, art.195 ust.2  ustawy z dnia  30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r  Nr 249 poz.2104, ze zm.), Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:
§ 1.
1. Ustala  się dochody budżetu na rok 2008  w  wysokości  18.000.630 zł,   z tego:    
- dochody bieżące w kwocie      17.920.630 zł    
- dochody majątkowe w kwocie        80.000 zł  
2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały .
 3.Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności :   
1) dotacje celowe na realizację zadań  z zakresu  administracji rządowej i innych zadań zleconych  ustawami w  wysokości  1.543.480 zł,  zgodnie z załącznikiem nr 3  
§ 2.
 
  1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 rok w  wysokości  21.144.630 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.    2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują:        
1) wydatki bieżące w wysokości  15.579.465 zł,w tym na:            
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  6.983.713 zł            
b) dotacje  563.450 zł,                  w tym:             
- podmiotowe dla instytucji kultury  390.200 zł             
- dla podmiotów nie zaliczanych  do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań gminy  169.500 zł, zgodnie z  załącznikiem Nr 8,             
- wpłaty dla Izby Rolniczej - w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego 2.200 zł,             
- wpłaty na rzecz związku gmin 1.050 zł.                
- celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na ofinansowanie własnych zadań bieżących 500 zł.                     
c) wydatki na obsługę długu        82.200 zł
2) wydatki majątkowe w 2008 r w wysokości  5.565.165zł zgodnie z załącznikiem  nr 4. 
3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem  wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008-2010  zgodnie z załącznikiem nr  5.           4.Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:          
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.543.480zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 
  
§ 3. 
 
1.Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie  43.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 39.000 zł.    
 2. Ustala się wydatki na realizację  zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 4.000 zł.
 
            § 4.
        
   1. Deficyt budżetu w kwocie 3.144.000 zł  zostanie sfinansowany przychodami z tytułu  zaciągniętej pożyczki.   
2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 6.     
              § 5.
 
Tworzy się rezerwy:  1) ogólną w wysokości 15.000 zł  2) celową w wysokości 10.000 zł, z tego:    
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 10.000 zł
 
            §6.
 
Ustala się plan przychodów i wydatków  Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: 1) przychody  2.400.000 zł, 2) wydatki 2.400.000 zł  zgodnie z załącznikiem Nr 7.   
            § 7.
 
Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych  kredytów i pożyczek  w kwocie 4.300.000 zł,  z tego na:  
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu  800.000 zł  
2)  finansowanie planowanego deficytu budżetu  3.144.000 zł  
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek 356.000 zł,
 
 
            § 8.
 
 
1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:    
1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określone w załączniku nr 5    
2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym. 
§ 9.
  1. Upoważnia się Wójta do :
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do wysokości 800.000 zł        
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków  budżetu między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w tym zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,  a także do ustanawiania nowych paragrafów i rozdziałów wydatków, oraz dokonywania zmiany planu między zadaniami inwestycyjnymi w ramach  środków zaplanowanych w  danym dziale,      
3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.        
4)lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
 
 
 
 § 10.
  Ustala się inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu w zakresie:
1. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywane w  tym samym roku będą przyjmowane na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w roku budżetowym, natomiast uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w 2007 roku i latach poprzednich są przyjmowane na dochody budżetu. 
2. Zaliczki na wydatki do rozliczenia mogą być udzielane pracownikom gminnych jednostek budżetowych na koszty podróży oraz na pokrycie drobnych wydatków jednorazowo do wysokości 2.000 zł, a ich rozliczenie musi nastąpić w terminie 14 dni nie później niż do 28 grudnia 2008 roku.
2) Pracownikom gminnych jednostek budżetowych, którzy w związku z czynnościami służbowymi pokrywają bezpośrednio drobne stale powtarzające się wydatki mogą być udzielane zaliczki stałe na cały rok budżetowy lub na okres krótszy do wysokości 2.000 zł. Zaliczki te muszą zostać rozliczone do dnia 28 grudnia 2008 r.  
 
         § 11.
 
1.    Ustala się sumę  300.000 zł, do wysokości  której Wójt może samodzielnie zaciągać  zobowiązania. 
 
         § 12.
 
       Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
 
         § 13.
 
       Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r  i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
Uzasadnienie do Uchwały Nr XIV/82/07 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia  2007 roku
 
 
                      Przedłożony przez Wójta Gminy projekt budżetu na 2008 rok Rada  Gminy Przykona przyjeła w dniu 19 grudnia 2007 roku.        
W stosunku do projektu budżetu na 2008 rok wprowadza się następujące zmiany w uchwale budżetowej :         
W § 2 ust.1 wydatki budżetu w wysokości 22.044.630 zł, zastępuje się kwotą 21.144.630 zł.         
W § 2 ust.2 pkt.1 a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 6.976.613 zł, zastępuje się kwotą 6.983.713 zł,         
W § 2 ust.2 pkt.1 b) dotacje 559.700 zł, zastępuje się 563.450 zł,          w tym:         
- dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań gminy 169.500 zł, skreśla się treść zadań wraz z wysokością dotacji na poszczególne zadania , a dodaje się załącznik Nr 8 określający zadania i plan dotacji na poszczególne zadania, dodaje się:         
- wpłaty dla IZby Rolniczej - w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego 2.200 zł,         
- wpłaty na rzecz związku gmin  1.050 zł.         
- celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 500 zł.         
W § 2 ust.2 pkt.2 wydatki majątkowe w 2008 r w wysokości 6.465.165 zł, zastępuje się 5.565.165 zł.
W § 4 ust.1 deficyt budżetu w kwocie 4.044.000 zł, zastępuje się kwotą 3.144.000 zł.         
W § 7 limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 5.200.000 zł, zastępuje się kwotą 4.300.000 zł. 
W § 7 pkt.2 finansowanie planowanego deficytu budżetu 4.044.000 zł, zastępuje się 3.144.000 zł.
W § 8 ust.1 pkt.3 skreśla się.
W § 9 ust.1 pkt.3 otrzymuje brzmienie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym, dodaje się pkt.4 który przyjmuje treść dotychczasowego pkt.3 w brzmieniu " lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę  budżetu".          
W § 10 ust.1 otrzymuje brzmienie: Uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku będą przyjmowane na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w roku budżetowym, natomiast uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w 2007 roku i latach poprzednich są przyjmowane na dochody budżetu.            W § 10 ust.3 wyrażenie "Pracownicy" zastępuje się wyrażeniem  "Pracownikom".           
W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany:           
Zmniejsza się:           
- w dziale 010 rozdział 01010 § 6050 o 1.199.147 zł           
- w dziale 700 rozdział 70005 § 3030 o      15.000 zł           
- w dziale 926 rozdział 92605 § 2830 o        8.000 zł          
Zwiększa się:           
- w dziale 600 rozdział 60016 § 6050 o     299.147 zł           
- w dziale 852 rozdział 85295 § 2830 o         8.000 zł           
Dodaje się:           
- w dziale 700 rozdział 70005 § 4590           15.000 zł
 
Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 do projektu uchwały  budżetowej polegające na:          
- zmniejszeniu planowanych wydatków na zadanie inwestycyjne pn." Kanalizacja sanitarna w m. Laski i Rogów" o 1.199.147 zł,          
- zmniejszeniu planowanych wydatków na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, w ramach dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych o 8.000 zł.          
- zwiększeniu planowanych wydatków inwestycyjnych na drogi gminne o 299.147 zł,          
- wprowadzeniu planu wydatków na zadania realizowane z pomocy społecznej w ramach  dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych o 8.000 zł.          
- zmniejszeniu wydatków na wypłatę odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi w § 3030 a dodaniu § 4590 na realizację wydatków w/w.       
W załączniku Nr 4 do projektu uchwały budżetowej wprowadza się zmiany:            
Zwiększa się wartość zadania pn. Budowa drogi w m. Bądków Drugi 349.147 zł, dodaje się  zadanie pn. Przebudowa ulicy Zielonej w m. Psary" 196.800 zł.       
W załączniku Nr 5 do projektu uchwały budżetowej wprowadza zmiany:             
zmniejsza się łączne nakłady finansowe na zadanie pn. " Kanalizacja sanitarna w m. Laski i Rogów"  5.180.353 zł, w tym planowane wydatki na 2008 rok  3.869.218 zł. Zmniejszenie jest wynikiem przeprowadzonej procedury przetargowej.