Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr XIII/80/07 Rady Gminy Przykona z dnia 14 listopada 2007 r.

Uchwała Nr XIII/80/07
Rady Gminy Przykona
z dnia 14 listopada 2007 r.


 
w sprawie zbiorowego zaopatrzenia w  wodę w Gminie Przykona  od dnia 1 stycznia 2008 roku.
 
 
Na  podstawie  art. 18  ust. 2  pkt 15  ustawy  z  dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 141, poz. 1591 z późn. zm.), art.4 ust.1pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 9, poz.43 z późn. zm.) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje : 

§ 1


 
1. Wykonywanie gospodarki komunalnej w Gminie Przykona w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w roku 2008 powierza się podmiotowi       zewnętrznemu  -  przedsiębiorstwu wodociągowo - kanalizacyjnemu.
2. Powierzenie zadania nastąpi w drodze umowy, na zasadach ogólnych z  uwzględnieniem  powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 

§ 2

Wykonywanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  
U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr XIII/80/07
Rady Gminy Przykona
z dnia 14 listopada 2007 r.
 
 


Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków jest zadaniem własnym gminy ( art.3 ust.1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków). Zgodnie z art.4 ustawy o gospodarce komunalnej jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego postanawiają  o  :
1. wyborze sposobu  prowadzenia i form gospodarki komunalnej,
2. wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów    i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego.
Obecnie zadanie polegające na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę na terenie Gminy Przykona wykonuje Spółdzielczy Zakład Usługowy w Przykonie ul. Turkowska 7, na podstawie umowy  zawartej  w dniu 1 marca 2004r, która obowiązuje do dnia 31 grudnia 2007 r.
 Wobec braku gminnych jednostek, którym można by powierzyć zadanie polegające na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę wskazanym i uzasadnionym jest dalsze powierzenie tego zadania na rok 2008.