Jesteś tutaj:   

UCHWAŁA NR XIII/78/07 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 14 listopada 2007 r.

UCHWAŁA NR XIII/78/07
RADY GMINY PRZYKONA
z dnia 14 listopada 2007 r.
 
w sprawie nabycia przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Olszówka
 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z  2001 r.  Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. / i art. 24 ust. 1 - 3 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. /, Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje.
 
§ 1
 
Wyraża zgodę na nabycie prawa własności działki położonej w miejscowości i  obrębie geodezyjnym Olszówka gm. Przykona oznaczonej nr 103/6 o pow. 0,0089 ha, która została zajęta na poszerzenie drogi w miejscowości Olszówka,
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
UZASADNIENIE
Do Uchwały Nr XIII/78/07
Rady Gminy Przykona
z dnia 14 listopada 2007 r.
 
 
w sprawie nabycia przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Olszówka
 
 
              Nieruchomość gruntowa oznaczona nr 103/6 o pow. 0,0089 ha stanowi własność osób prywatnych i została zajęta na poszerzenie drogi w miejscowości Olszówka celem zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty.
W związku z publicznym charakterem  inwestycji zachodzi konieczność nabycia gruntów przez Gminę, celem uregulowania stanu prawnego i włączenia ich do gminnego zasobu nieruchomości.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z  2001 r.  Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. /  do wyłącznej właściwości rady gminy należy określanie zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy.