Jesteś tutaj:   

UCHWAŁA NR XIII/73/07 Rady Gminy Przykona z dnia 14 listopada 2007roku

UCHWAŁA  NR XIII/73/07
Rady Gminy Przykona
z dnia 14 listopada 2007roku
        w sprawie  określenia wzorów formularzy podatkowych. 
    Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 i art. 40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591/ Dz.U. z 2002r, Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153,poz.1271, Nr 214, poz.1806, Dz.U.z 2003 r Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568 Dz. U. z 2004r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz 1203/,
Dz. U. z 2005r Nr 172,poz. 1441, Nr 175, poz.1457, Dz. U. z 2006r Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, Dz. U. z 2007r Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974/ art.6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych / Dz.U. z 2006r Nr 121, poz.844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, Nr 245, poz. 1775/  art.6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym /  Dz.U.  z 2006 Nr 136 poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 249, poz.1825, Nr 245, poz. 1775, Dz. U. z2007r Nr 109, poz. 747/ / oraz art. 6 ust.9 ustawy z dnia 30 października 2002r o podatku leśnym / Dz.U. z 2002r Nr 200, poz.1682,  Nr 216, poz.1826, Dz. U. z 2005r , Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484, Dz. U z 2006r Nr 249, poz. 1825, Nr 245, poz. 1775/ 
Rada Gminy  Przykona uchwala, co następuje:
§1
W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości:
1. określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1)  stanowiący  
     załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
2. Określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) stanowiący 
     załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§2
W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek rolny:
1. określa się wzór informacji w sprawie podatku rolnego (IR-1)  stanowiący 
     załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
2. Określa się wzór deklaracji na podatek rolny (DR-1) stanowiący 
     załącznik nr 4  do niniejszej uchwały.
§3
W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek leśny:
1. określa się wzór informacji w sprawie podatku leśnego (IL-1)  stanowiący 
     załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
2. Określa się wzór deklaracji na podatek leśny (DL-1) stanowiący 
     załącznik nr 6do niniejszej uchwały.
§ 4
       Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.
§ 5
       Traci moc Uchwała Nr XXV/144/04 Rady Gminy Przykona z dnia29 listopada 2004r  w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych i Uchwala  Nr XXXIX/213/05 Rady Gminy Przykona z dnia 1 grudnia 2005r w sprawie zmian w Uchwale Nr XXV/144/04 Rady Gminy Przykona z dnia 29 listopada 2004r w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych
§ 4
                                                                                   
      Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku 
      Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
                                                                                        
UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XIII/73/07
Rady Gminy Przykona
z dnia 14 listopada 2007roku
        Ustawy: o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym, o podatku leśnym nałożyły na radę gminy obowiązek określenia w drodze uchwały wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku  od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
            Mając na uwadze  dostosowanie i ujednolicenie formularzy podatkowych zasadne było opracowanie nowych druków w zakresie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
Niniejszą uchwałą Rada Gminy Przykona określa wzory zmienionych formularzy.