Jesteś tutaj:   

UCHWAŁA Nr XIII/72/07 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 14 listopada 2007r

UCHWAŁA Nr  XIII/72/07
RADY GMINY PRZYKONA
z dnia  14 listopada 2007r 
 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008rok 
 
 
   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8,  art. 40 ust.1, art.41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z  późn.zm./,  art. 8, art.10 ustawy z dnia 12 stycznia1991r. o podatkach i opłatach lokalnych  /Dz.U z 2006 r. Nr 121, poz. 844  z późn. zm./,  Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie  górnych granic stawek kwotowych  podatków i opłat lokalnych w 2008r (M.P. Nr 47, poz. 557) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia  10 października 2007r w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2008 r. ( M.P. Nr 76 poz. 813) Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje:
§ 1
Określa się następujące  stawki  podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy:
    
1.  od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony
      i poniżej 12 ton w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu ;
 
a)  powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                                  340,00 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie                                       570,00 zł,
c)  powyżej 9 ton i poniżej 12 ton                                                680,00 zł
.
 
 
2.  od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton  w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
                                                                              
 
3.  od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony   i poniżej 12 ton:
 
a)  od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie                                               770,00 zł                                                                            
b) powyżej 5,5 ton  do 9 ton włącznie                                        820,00 zł                                  
c)  powyżej 9 ton do poniżej 12 ton                                             870,00 zł
  
                                  
4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia  według stawek określonych w załączniku Nr 2do niniejszej uchwały;  
5.  od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
  
                -  od 7 ton i poniżej 12 ton               - 680,00 zł.
 
6.   od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą  równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w zależności od liczby osi dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia  według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;   
  7.  od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
 
a)  mniej niż 30 miejsc                        -790,00zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc    - 1.000,00zł
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona
                                                                            § 3
Traci moc uchwała Rady Gminy Przykona Nr XXXIX/215/05 z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
                                                                            § 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie na rok podatkowy  2008.
                                                                      
 
UZASADNIENIE do
UCHWAŁY Nr  XIII/72/07
RADY GMINY PRZYKONA
z dnia 14 listopada 2007r
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok
          Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych  /Dz.U z 2006 r. Nr 121, poz. 844  z późn. zm./ stanowi, że opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają :
1)   samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton ;
2)   samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton ;
3)   ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton;
4)   ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton ;
5.    przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę  całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton  z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego ;
6.    przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę  całkowitą  równą lub wyższą niż  12 ton,  z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego ;
7.    autobusy 
 
 Minister Finansów w obwieszczeniu z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie  górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2008r (M.P. Nr 47, poz. 557) oraz obwieszczeniu  z dnia  10 października 2007r w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2008 r. ( M.P. Nr 76 poz. 813) ustalił maksymalne i minimalne stawki podatku od środków transportowych. Rada Gminy  po zasięgnięciu opinii Komisji Rady Gminy określiła stawki  dla podatku od środków transportowych, które mieszczą się w granicach minimalnych i maksymalnych stawek przedmiotowego podatku określonego w ustawie o podatkach  i opłatach lokalnych.