Jesteś tutaj:   

UCHWAŁA Nr XIII/69/07 Rady Gminy Przykona z dnia 14 listopada 2007 roku

                   
 
UCHWAŁA  Nr XIII/69/07
Rady Gminy Przykona
z dnia 14 listopada 2007 roku
 
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2008rok.
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust.1, art.41ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990ro samorządzie  gminnym  / Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591/ Dz.U. z 2002r    Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153,poz.1271, Nr 214, poz.1806, Dz.U.z 2003 r Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568 Dz. U. z 2004r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz 1203/, Dz. U. z 2005r Nr 172,poz. 1441, Nr 175, poz.1457, Dz. U. z 2006r Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, Dz. U. z 2007r Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974/  art. 6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r  o podatku rolnym / Dz.U.  z 2006 Nr 136 poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 249, poz.1825, Nr 245, poz. 1775, Dz. U. z2007r Nr 109, poz. 747/  Komunikatu Prezesa GUS z dnia 17 października 2007r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007r / MP Nr 77, poz.831/      
 
Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje :
 
                                                                     § 1
 
Średnią cenę skupu żyta określoną w Komunikacie  Prezesa GUS z dnia 17 października 2007r  /MP Nr 77, poz. 831/ za okres  pierwszych trzech kwartałów  2007r obniża się z kwoty    58,29 zł  za 1q (1 dt)  do kwoty  30,00 zł  za 1q (1 dt),  która stanowi podstawę do  ustalenia wymiaru podatku rolnego na 2008 r.
 
                                                                    § 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.
 
                                                                    § 3
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do podatku należnego na 2008 rok.
 
                                                                       
 
 
UZASADNIENIE
do  Uchwały Nr XIII/69/07
Rady Gminy Przykona
z dnia 14 listopada 2007roku
 
 
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego.
 
         
                   Prezes GUS  Komunikatem z dnia 17 października 2007r /MP Nr 77, poz.831/   ogłosił  średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 r, która wynosi 58,29zł za 1dt.
 Ustawa z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym daje możliwość  obniżenia ceny skupu jednej dt żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego.
Obniża się średnią cenę skupu żyta do 30,00 zł za 1q (1dt)  określoną dla celów podatku rolnego na 2008 rok.