Jesteś tutaj:   

UCHWAŁA Nr XIII/68/07 Rady Gminy Przykona z dnia 14 listopada 2007 roku

                                            
UCHWAŁA Nr XIII/68/07
Rady Gminy Przykona
z dnia  14 listopada 2007 roku
 
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości .
 
     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art.40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327 art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  lokalnych  / Dz.U. z 2006r Nr 121  poz.844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, Nr 245, poz. 1775/  oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007r w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych  podatków i opłat lokalnych  /M.P. Nr 47, poz 557/    Rada Gminy Przykona zwalnia z podatku od nieruchomości:
 
§ 1
 
1)    budynki  i grunty  wykorzystywane w zakresie ochrony   
      przeciwpożarowej i bezpieczeństwa  publicznego obywateli z wyjątkiem zajętych na  
      prowadzenie działalności gospodarczej
2)    grunty i budowle służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz stacje i sieci wodociagowe
3)    budynki lub ich części służące działalności kulturalnej z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działaności gospodarczej 
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Przykona.
 
§ 3
 
Traci moc Uchwała Nr XXXIX/209/05 Rady Gminy Przykona z dnia 1 grudnia 2005r w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości oraz Uchwała Nr III/8/06 Rady Gminy Przykona z dnia 12 grudnia 2006roku w sprawie zmiany Uchwały  Nr XXXIX/209/05 Rady Gminy Przykona z dnia 1 grudnia 2005r w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.
 
§ 4
                                                                                                                                                                                           
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2008r.
 
 
                                          
 
 
 
 
UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XIII/68/07
Rady Gminy Przykona
z dnia 14 listopada 2007 roku
 
 
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości .
 
Ustawa  o podatkach i opłatach lokalnych w  art. 7 ust. 3 daje możliwość wprowadzenia innych zwolnień przedmiotowych niż określonych w ustawie.
W proponowanym katalogu zwolnień umieszczone zostały następujące kategorie  nieruchomości:
  1. budynki  i grunty  wykorzystywane w zakresie ochrony   
      przeciwpożarowej i bezpieczeństwa  publicznego obywateli,
  1. grunty i budowle służące  do odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz stacje i sieci wodociągowe,
  2. budynki lub ich części służące działalności kulturalnej z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działaności gospodarczej 
Mając na uwadze role i funkcje jakie spełniają powyższe nieruchomości zasadnym jest ich nie obciążanie podatkiem od nieruchomości, a tym samym zwolnienie z podatku od nieruchomości.