Jesteś tutaj:   

UCHWAŁA Nr XIII/67/07 Rady Gminy Przykona z dnia 14 listopada 2007 roku

 
UCHWAŁA Nr XIII/67/07
Rady Gminy Przykona
z dnia 14 listopada 2007 roku
 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok .
 
                     Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 i art. 40 ust.1, art.41ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591/ Dz.U. z 2002r Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153,poz.1271, Nr 214, poz.1806, Dz.U.z 2003 r Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568 Dz. U. z 2004r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz 1203/, Dz. U. z 2005r Nr 172,poz. 1441, Nr 175, poz.1457, Dz. U. z 2006r Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, Dz. U. z 2007r Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974/ art.5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r  o podatkach i opłatach lokalnych / Dz.U. z 2006r Nr 121, poz.844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, Nr 245, poz. 1775/  oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007r w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych  podatków i opłat lokalnych  /M.P.Nr 47, poz 557/  
 
Rada Gminy Przykona uchwala co następuje :
 
§ 1
 
Ustala się wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Przykona :
 
  1. Od  gruntów:
a/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków   -   0,71 zł od  1m2 powierzchni
b/ pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych
                                                                                                  - 2,00 zł od 1 ha powierzchni
c/ położonych na terenach przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego 
    Gminy  pod zabudowę letniskową                            - 0,27 zł od 1 m2 powierzchni           
d/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności  
                pożytku  publicznego  przez  organizacje pożytku publicznego                  
                                                                                                  -  0,10 zł od 1 m2 powierzchni 
          
  1. Od budynków lub ich części :
 
        a/ mieszkalnych                                       -    0,20 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
       b/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków        
        mieszkalnych lub ich części  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
                                                                            - 19,01 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
      c/ zajętych na prowadzenie działalnosci gospodarczej w zakresie  obrotu 
          kwalifikowanym materiałem siewnym -    4,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
        d/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania
           świadczeń zdrowotnych                        -     3,84 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
 
 
    e/ wykorzystywanych na cele letniskowe położonych na terenach przeznaczonych w 
          planie zagospodarowania przestrzennego Gminy pod zabudowę letniskową
                                                                             -  4,30 zł  od 1m2 powierzchni użytkowej
       f/ pozostałych, wtym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku  
          publicznego  przez oganizacje pożytku publicznego                             
                                                                               -  2,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 
              
  1. od budowli    -     2% ich wartości, określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt.3 i ust.3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy  Przykona.
      
§ 3
 
Traci moc Uchwała Nr III/7/06  Rady Gminy Przykona z dnia  12 grudnia 2006r  sprawie  podatku od nieruchomości.
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do podatku należnego na 2008 rok.
 
 
 UZASADNIENIE
do Uchwały  Nr XIII/67/07
Rady Gminy  Przykona
z dnia 14 listopada 2007 roku
 
w określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok .
 
Na podstawie  art.5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 o podatkach
i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz.U. z 2006r Nr 121, poz 844 z późn. zm. ) Rada Gminy, w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od nieruchomości.  Minister Finansów w obwieszczeniu  z dnia 26 lipca 2007 r w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych  podatków i opłat lokalnych /M.P.Nr 47 ,poz. 557 / określił górne granice stawek kwotowych w podatku od nieruchomości, od środków transportowych, opłaty od posiadania psów, targowej, miejscowej, uzdrowiskowej i administracyjnej.
Obniża się roczne stawki podatku do kwot określonych w § 1 ust. 1 pkt. b,c i d  oraz ust. 2  pkt. a, c ,e i f.
Przyjęte stawki mieszczą się w granicach stawek kwotowych określonych przez Ministra Finansów w powołanym wyżej obwieszczeniu.