Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr XII/63/07 Rady Gminy Przykona z dnia 25 września 2007 roku

 
Uchwała Nr XII/63/07
Rady Gminy Przykona
z dnia 25 września 2007 roku
 
 
w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Turku i Sądu    
                 Okręgowego w  Koninie.
 
 
                  Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / t.j.Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./ oraz art. 160 § 1 i art.161 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych / Dz.U.Nr 98, poz. 1070 z poźn.zm./ - Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje :
 
§ 1
 
Stwierdza się, że w głosowaniu tajnym na ławników do :
 
I.    Sądu Rejowego w Turku zostały wybrane następujące osoby :
 
 
1. Urszula Cichomska zamieszkała Psary, ul Morelowa 4
2. Urszula Skiba zamieszkała Dąbrowa 8
 
w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy :
 
1. Urszula Cichomska zamieszkała  Psary, ul. Morelowa 4
 
II.    Sądu Okręgowego w Koninie .
 
1. Jarosław Ćwiek zamieszkały  Smulsko 55
 
§ 2
 
          Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
 
§ 3
 
          Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.