Jesteś tutaj:   

UCHWAŁA Nr XI/59/07 Rady Gminy Przykona z dnia 13 sierpnia 2007 r.

U C H W A Ł A  Nr XI/59/07
Rady Gminy Przykona
z dnia 13 sierpnia 2007 r.
 
 
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Olszówka, w drodze przetargu.
 
 
     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  /Dz.U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ i art. 37 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 3  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm./, Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje :
 
§ 1
 
Przeznacza się do sprzedaży w drodze  przetargu  nieruchomość gruntową, położoną w miejscowości Olszówka, gm. Przykona, oznaczoną nr działki 61/3, o pow. 0,7214 ha.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                                                         
 
 
  U Z A S A D N I E N I E
  do uchwały Nr XI/59/07
  Rady Gminy Przykona
  z dnia 13 sierpnia 2007 r.
 
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Olszówka, w drodze przetargu
  
         Nieruchomość określona w § 1 uchwały stanowi gminny zasób nieruchomości i przeznaczona została do sprzedaży w drodze przetargu,  stosownie do przepisów ar. 37 ust. 1. art. 40 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm./.
Nieruchomość ta zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod aktywizację gospodarczą Gminy Przykona.