Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr XI/58/07 Rady Gminy Przykona z dnia 13 sierpnia 2007 r.

Uchwała Nr XI/58/07
Rady Gminy Przykona
z dnia 13 sierpnia 2007 r.
 
 
w sprawie zmiany Uchwały  Nr XLV/257/06 Rady Gminy Przykona z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Obsługi Szkół w Przykonie
 
 
         Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. oraz  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:
 
§ 1
 
W uchwale Nr XLV/257/06 Rady Gminy Przykona z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Obsługi Szkół w Przykonie § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"Siedzibą Zespołu jest budynek Zespołu Szkół w Przykonie, ul. Szkolna 6.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
 
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XI/58/07
Rady Gminy Przykona
z dnia 13 sierpnia 2007 r.
 
w sprawie zmiany Uchwały  Nr XLV/257/06 Rady Gminy Przykona z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Obsługi Szkół w Przykonie
 
 
 
 Zmiany statutu należy dokonać w związku ze zmianą siedziby jednostki organizacyjnej jaką jest Zespół Obsługi Szkół w Przykonie.