Jesteś tutaj:   

UCHWAŁA Nr XI/57/07 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 13 sierpnia 2007 roku

 
UCHWAŁA Nr XI/57/07
RADY GMINY PRZYKONA
z dnia 13 sierpnia 2007 roku
 
w sprawie powołania Zespołu Opiniującego kandydatów na ławników
 
         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:
 
§ 1
 
Powołuje się Zespół Opiniujący kandydatów na ławników w następującym składzie osobowym:
1. Pani Marianna Olejnik - Przewodniczący Komisji
2. Pani  Wanda Felisiak    -           członek
3. Pan Marek Bober          -          członek
4. Pan Maciej Bednarek    -          członek
 
 
§ 2
 
Zespół Opiniujący kandydatów na ławników przedstawi Radzie Gminy opinię o 
kandydatach na ławników przed przystąpieniem do wyborów.
 
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.