Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr XI/56/07 Rady Gminy Przykona z dnia 13 sierpnia 2007 roku

Uchwała  Nr XI/56/07
Rady Gminy Przykona
z dnia 13 sierpnia 2007 roku
 
 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zadanie w zakresie kultury: "Budowa Pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej"
 
 
 
                         Na podstawie art.18 ust.2  pkt.12 i pkt.15  w związku z art.58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U.  z 2001 r  Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz  art. 167 ust. 2 pkt.5 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy  Przykona, uchwala co następuje:
§ 1.
Rada Gminy Przykona udziela w roku budżetowym 2007 pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Gminy Przykona,  Miastu Poznań w wysokości 1.000 , na zadanie w zakresie kultury :"Budowa Pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej".
§ 2.
Środki  finansowe na realizację zadania ustalone zostały w uchwale budżetowej.
§ 3.
Upoważnia się Wójta Gminy Przykona do zawarcia z Miastem Poznań porozumienia określającego prawa i obowiązki strony realizującej zadanie.
§ 4.
Zobowiązanie wynikające z zawartego porozumienia zostanie pokryte z dochodów gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych.
 
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XI/56/07
Rady Gminy Przykona
z dnia 13 sierpnia 2007 roku
 
 
 
                    Z inicjatywą  budowy "Pomnika  Polskiego Państwa Podziemnego  i Armii Krajowej"  w Poznaniu wystąpił Światowy  Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Okręg Wielkopolska. Zrealizować to zadanie planuje Miasto Poznań.      Doceniając wagę tego przedsięwzięcia dla upowszechniania wiedzy o historii Państwa Polskiego, Rada Gminy Przykona zdecydowała o przeznaczeniu dotacji na wykonanie wspomnianego zadania.