Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr XI/55/07 Rady Gminy Przykona z dnia 13 sierpnia 2007 roku

 Uchwała  Nr XI/55/07
Rady Gminy Przykona
z dnia 13 sierpnia  2007 roku
 
 
w sprawie przeznaczenia części umorzonej  pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
 
 
    
        Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r  o samorządzie gminnym (   Dz. U. z 2001 r  Nr 142, poz.1591ze zm.) oraz w związku z art.411 ust.3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r Nr 129 poz.902 ze zm.) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:
§ 1.
 
Kwota pozostająca w dyspozycji Rady Gminy Przykona z tytułu umorzenia części pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wynikająca z umowy Nr 33/P/OW/I/05 z dnia 27 lipca 2005 r na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Olszówka" - 93.750 , przeznacza się na zadanie "Kanalizacja sanitarna w m. Laski i Rogów ".
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XI/55/07
Rady Gminy Przykona
z dnia 13 sierpnia 2007 r.
    
     
       Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w  Poznaniu po spłaceniu 75% pożyczki, umorzył  kwotę 3.750 zł tj. 25% zaciągniętej  pożyczki na zadanie " Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Olszówka".
      Proponuje się przeznaczyć umorzoną kwotę pożyczki na realizację zadania "Kanalizacja sanitarna w m. Laski, Rogów".