Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr XI / 54/07 Rady Gminy Przykona z dnia 13 sierpnia 2007 roku

 
Uchwała  Nr XI / 54/07
Rady Gminy  Przykona
z dnia 13 sierpnia  2007 roku
 
 
zmieniająca uchwałę budżetową  na  2007 rok
 
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r  Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art.165, art.166, art.167  ust.2 pkt.5, art.184 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz.2104 ze zm.), Rada  Gminy Przykona uchwala co następuje:
 
§ 1.
 
W Uchwale nr V/20/07 Rady Gminy Przykona z dnia 20 lutego 2007 roku w sprawie budżetu gminy na 2007 rok , zmienionej: Zarządzeniem Nr 11/07Wójta Gminy Przykona z dnia 16 marca 2007 roku, Uchwałą Nr VI/30/07 Rady Gminy Przykona z dnia 28 marca 2007 roku, Zarządzeniem Nr 15/07 Wójta Gminy Przykona z dnia 11 kwietnia 2007 roku, Uchwałą Nr VII/38/07 Rady Gminy Przykona z dnia 26 kwietnia 2007 roku, Zarządzeniem Nr 20/07 Wójta Gminy Przykona z dnia 16 maja 2007 roku, Uchwałą Nr IX/39/07 Rady Gminy Przykona  z dnia 31 maja 2007 roku, Uchwałą Nr X/44/07 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lipca 2007 roku, Zarządzeniem Nr 31/07 Wójta Gminy Przykona z dnia 20 lipca 2007 roku.  wprowadza się następujące zmiany:
    
1. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej:     Zmniejsza się:
    - w dziale 600 rozdział 60016 § 6050        1.000  
Dodaje się:
   - w dziale 921 rozdział 92195 § 6300           1.000
 
 
2.W § 2 ust.2 pkt.2 wydatki majątkowe,  załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
  
3. W § 2 ust.3 Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2007-2009, załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje w treści brzmienie załącznika Nr 2do niniejszej uchwały.
 
   
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Uzasadnienie
do UchwałyNr  XI/54/07
Rady Gminy Przykona
z dnia 13 sierpnia   2007 roku
 
      
       W budżecie Gminy na 2007 rok wprowadza się  zmiany  po stronie wydatków.     Zmniejsza się planowane wydatki na budowę dróg gminnych o 1.000 zł, a wprowadza się plan na dotację celową przeznaczoną na udzielenie pomocy  finansowej na zadanie w zakresie kultury " Budowa Pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej ".   
W załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej "Wydatki majątkowe" zmniejsza się plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa drogi w m. Gąsin" o 1.000 .
W załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej "Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach  2007 - 2009 " wprowadza się zmiany polegające na ujęciu  dwóch zadań tj. "Budowa ulic i parkingów w m. Zimotki - tereny rekreacyjne" z terminem realizacji w okresie lat 2007 - 2009  oraz  " Projekt e-gmina szerokopasmowy dostęp do internetu" realizacja w latach 2007 - 2009 uwzględniając pozyskanie dofinansowania ze środków unijnych. Planuje się również w 2008 roku pozyskać środki unijne na dofinansowanie zadania pn. "Kanalizacja sanitarna w m. Laski i Rogów".