Jesteś tutaj:   

UCHWAŁA Nr X/48/07 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lipca 2007 roku

 
 
UCHWAŁA Nr X/48/07
Rady Gminy Przykona
z dnia 5 lipca  2007 roku
 
w sprawie regulaminu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej
Na podstawie art. 72 ust. 1 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz.674 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Gminy Przykona uchwala:
 
R E G U L A M I N
przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej
 
Rozdział  I.
Postanowienia ogólne
§ 1
1. Regulamin określa:
1)    wysokość i sposób podziału środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli,
2)    rodzaj świadczeń przyznawanych w ramach pomocy,
3)    warunki i sposób  przyznawania świadczeń.
 
2. Niniejszy Regulamin stosuje się do nauczycieli zatrudnionych  w szkołach  
    prowadzonych  przez Gminę Przykona, w co najmniej w połowie obowiązującego
    wymiaru zajęć oraz do nauczycieli emerytów i rencistów, zwanych dalej
    nauczycielami.
 
3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o :
1)    dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektorów jednostek, o których mowa w ust. 2,
2)    szkole bez bliższego określenia - należy  przez to rozumieć także przedszkole,
 
  Rozdział II
Wysokość i sposób podziału środków
 
                                                                    § 2
 
1.    Środki finansowe  przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, zwane  dalej środkami finansowymi, wynoszą  0,3 % planowanego rocznego limitu  wynagrodzeń osobowych czynnych nauczycieli.
2.    Środkami finansowymi dysponują dyrektorzy szkół.
 
 
 
3.    Świadczenie w ramach pomocy zdrowotnej udzielane jest w formie zasiłku pieniężnego.
4.    Zasiłki przyznawane są w ramach środków finansowych  przeznaczonych na ten cel.
 
§ 3
 
1.    Wysokość jednorazowego zasiłku  nie może przekroczyć kwoty 500 złotych.
2.    W wyjątkowych przypadkach kwota zasiłku może być zwiększona do 750 złotych.
3.    Wysokość przyznawanego zasiłku uzależnia się od:
1)    przebiegu choroby oraz od okoliczności z tym związanych biorąc pod uwagę sytuację materialną nauczyciela,
2)    wysokość udokumentowanych poniesionych przez nauczyciela kosztów leczenia.
4.    Pomoc może być udzielona 1 raz, a w  szczególnie uzasadnionych przypadkach
      2 razy w roku.
 
Rozdział III
Warunki i sposób przyznawania  zasiłku pieniężnego
 
                                                              § 4
 
1.    Ze środków finansowych mają prawo korzystać nauczyciele, którzy:
1)    leczą się w miejscu zamieszkania z powodu ciężkiej i przewlekłej choroby,
2)    kontynuują długotrwałe leczenie szpitalne z koniecznością dalszego przebywania     w domu,
3)    muszą korzystać z pomocy  leczniczej specjalistycznej w innej miejscowości, mimo istnienia ośrodka zdrowia w miejscu pracy lub miejscu zamieszkania,
4)    ponoszą koszty leczenia sanatoryjnego.
 
§ 5
 
1.    Zasiłek pieniężny może być przyznany na podstawie wniosku złożonego do dyrektora szkoły  na druku stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu.
2.     Z wnioskiem o przyznanie zasiłku może wystąpić sam nauczyciel albo jego opiekun, jeżeli nauczyciel ten nie jest zdolny osobiście do podejmowania czynności w tym zakresie.
3.    Z wnioskiem w sprawie przyznania zasiłku  mogą wystąpić rady pedagogiczne, przedstawiciel związku zawodowego.
4.    Wniosek o przyznanie zasiłku pieniężnego musi być poparty:
1)  aktualnym zaświadczeniem lekarskim,
2)  oświadczeniem o wysokości dochodów obliczonych jak dla świadczeń z pomocy   społecznej osób prowadzących z nauczycielem wspólne gospodarstwo domowe ze wszystkich źródeł w przeliczeniu na jednego członka rodziny.
 
§ 6
 
1.    Wnioski o przyznanie zasiłku pieniężnego wstępnie rozpatruje i opiniuje Komisja  powołana przez  dyrektora szkoły.
 
 
 
2.    Do zadań Komisji należy:
1)    sprawdzanie wniosków pod względem poprawności merytorycznej,  
2)    rozpatrywanie wniosków pod względem wysokości dodatkowych kosztów poniesionych przez nauczyciela w związku z przeprowadzeniem leczenia,
3)    całokształt okoliczności wpływających na sytuację materialną (choroba przewlekła, konieczność dalszego leczenia w domu, stosowanie specjalnej diety, zapewnienie dodatkowej opieki dla chorego),
4)    rozpatrywanie sytuacji materialnej nauczyciela,
5)    opiniowanie wniosków.
3. W skład Komisji wchodzą następujące osoby:
1)    trzech nauczycieli wyznaczonych przez dyrektora szkoły,
2)    przedstawiciel związku zawodowego.
4.   Wnioski o przyznanie zasiłku pieniężnego rozpatruje komisja  raz na kwartał.
3)    Komisja obraduje w składzie nie mniejszym niż trzy osoby.
4)    Komisja sporządza z posiedzenia pisemny protokół.
 
§ 7
 
O przyznaniu lub odmowie przyznania  zasiłku pieniężnego dla nauczycieli decyduje dyrektor szkoły, a dla dyrektora szkoły wójt na podstawie propozycji przedstawionych przez Komisję.
 
Rozdział IV
                                                       Przepisy końcowe
                       
§ 8
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.
 
§ 9
 
Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniki Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              
Załącznik Nr 1 do regulaminu przyznawania świadczeń
w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
 
WNIOSEK
 
o przyznanie zasiłku pieniężnego
 
Wnioskodawca (imię nazwisko) ...........................................................................................................
Adres zamieszkania i nr tel.     .............................................................................................................
Stanowisko.......................................................................   Wymiar zajęć ...........................................
Miejsce pracy.........................................................................................................................................
                                                         
 
                                                   Wójt/Dyrektor ..........................................
                                                                                      ..........................................
 
Proszę o wypłatę zasiłku pieniężnego.
Uzasadnienie:
....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
W załączeniu:  1) aktualne zaświadczenie lekarskie o chorobie nauczyciela, 
 
Oświadczam, że  mój dochód ze wszystkich źródeł w przeliczeniu na jednego członka rodziny wynosi: ...............................złotych.
 
 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem.
 
............................, dnia ..........................                                                                                   
                                                                                                  .....................................................
                                                                                                             ( podpis składającego wniosek)
 
Opinia Komisji i proponowana wysokość zasiłku pieniężnego:
 
 
 
                                                                 .................................................................................
                                                                                         Podpisy członków Komisji:
1.    ................................................
2.    ................................................
3.    ................................................
4.    ................................................
5.    ................................................