Jesteś tutaj:   

UCHWAŁA NR X/47/07 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 5 lipca 2007 r.

 
UCHWAŁA NR X/47/07
RADY GMINY PRZYKONA
z dnia 5 lipca 2007 r.
 
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Laski
 
 
         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z  2001 r.  Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. / i art. 24 ust. 1 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. /, Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje.
 
§ 1
 
Wyraża zgodę na nabycie prawa własności działki oznaczonej nr 137/1 pow. 0,0053 ha, położonej w miejscowości i  obrębie geodezyjnym Laski, gm. Przykona, na której usytuowane zostały urządzenia infrastruktury technicznej, wybudowane w związku z realizacją celu publicznego, tj. zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Laski"
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
                                                                               
 
 
UZASADNIENIE
Do Uchwały Nr X/47/07
Rady Gminy Przykona
z dnia 5 lipca 2007 r.
 
 
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Laski
 
 
              Nieruchomość gruntowa oznaczona nr geodezyjnym 137/1 pow. 0,0053 ha, położona w miejscowości i  obrębie geodezyjnym Laski, gm. Przykona,  stanowi współwłasność osób prywatnych.
 Na w/w działce została wybudowana przepompownia do kolektora sanitarnego w związku z realizacją celu publicznego, jakim jest wykonanie zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Laski".
W związku z publicznym charakterem inwestycji zachodzi konieczność nabycia gruntów przez Gminę, celem uregulowania stanu prawnego i włączenia ich do gminnego zasobu nieruchomości.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z  2001 r.  Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. /  do wyłącznej właściwości rady gminy należy określanie zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy.